DOI: https://doi.org/10.32626/2309-8082.2018-0.%p

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОСТО-ВАГОВИХ ПОКАЗНИКІВ ТА РІВНЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЮНИХ ФУТБОЛІСТІВ

І.І. Стасюк, В.Б. Воронецький

Анотація


Не завжди паспортний вік дитини відповідає його біологічному розвитку, що має безпосереднє відношення до фізичного розвитку й фізичної підготовки. Фізична підготовка юних спортсменів займає ключове місце в досягненні спортивного результату. У науковій роботі розглядається проблема розвитку морфофункціональних якостей юних футболістів 12-14 років. Встановлено, що рівень фізичного розвитку і фізичної підготовки тісно пов’язаний з біологічним віком, особливо це відображається в середньому шкільному віці – чим вищий ступінь біологічного розвитку, тим вищі морфофункціональні показники.


Ключові слова


морфофункціональні якості; юні футболісти; фізична підготовка; біологічний вік.

Повний текст:

PDF

Посилання


Андреев С. Н., Алиев Э. Г. Мини-футбол в школе [текст]. М. : Советский спорт, 2006. 224 с.

Андреев С. Н., Левин В. С, Алиев Э. Г. Мини-футбол. Многолетняя подготовка юных футболистов в спортивных школах : [монографія]. М. : Советский спорт, 2008. – 304 с.

Антипов А. В. Специфические физические качества, необходимые юным футболистам. ХІІ Международная научно-практическая конференция по проблемам физического воспитания учащихся “Человек, здоровье, физическая культура и спорт в изменяющемся мире”. Материалы конференции. Коломна, 2002. С. 139-140.

Борисенков М. П., Антипов А. В. динамика отдельных морфологических показателей детей, занимающихся футболом. Межвузовский сборник научных трудов «Актуальные вопросы оптимизации тренировочного процесса в видах спорта». Смоленск, 2001. С. 232-237.

Варюшин В.В. Тренировка юных футболистов. М. : «Физическая культура», 2007. 120 с.

Губа В., Стула А. Методология подготовки юных футболистов. Учебнометодическое пособие. М: издательство «Человек», 2015. 184 с.

Заул Рами М. А. Содержание отбора в мини-футбол спортсменов 13-17 лет : автореф. дис. на соискание науч. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры». Краснодар, 2011. 25 с.

Лапшин О. Б. Теория и методика подготовки юных футболистов. М. : издательство «Человек», 2010. 176 с.

Максименко І. Г. Міні-футбол: дослідження показників структури фізичної підготовленості 11-14 річних гравців. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. за редакцією проф. Єрмакова С. С. Харків : ХДАДМ (ХХПІ), 2007. №8. С. 85-88.

Матвеев Л. П. Общая теория спорта и её прикладные аспекты [текст] : учебник для вузов физической культуры. [5-е изд., испр. и доп.]. М. : Советский спорт, 2010. 310 с.

Мини-футбол (футзал) : примерная программа для детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва [текст]. С. Н. Андреев, Э. Г. Алиев, В. С. Левин, К. В. Еременко. М. : Советский спорт, 2010. 96 с.

Мутко В. Л., Андреев С. Н., Алиев Э. Г. Мини-футбол – игра для всех [текст]. [2-е изд.]. М. : Советский спорт, 2008. 264 с.

Набатникова М. Я. Основы управления подготовкой юных спортсменов. М. : Физкультура и спорт, 1982. 280 с.

Озолин Н. Г. Настольная книга тренера : Наука побеждать. М. : ООО «Издательство Астрель» : ООО «Издательство АСТ», 2004. 863 с.

Селуянов В. Н., Сарсания С. К., Сарсания К. С. Физическая подготовка футболистов. М. : «ТВТ Дивизион», 2004. 192 с.

Сергієнко Л. П. Комплексне тестування рухових здібностей людини : навчальний посібник. Миколаїв : УДМТУ, 2001. 360 с.

Соломонко В. В., Лісенчук Г. А., Соломонко О. В. Футбол. К. : Вид-во НУФВСУ «Олімпійська література», 2005. 196 с.

Спортивні ігри : навчальний посібник для студентів факультетів фізичної культури педагогічних вищих навчальних закладів : у 2 томах / [Ж. Л. Козіна, Ю. М. Поярков, О. В. Церковна, В. О. Воробйова]; під ред. Ж. Л. Козіної. Том 1. : Загальні основи теорії і методики спортивних ігор. Харків : Вид-во «Точка», 2010. 200 с.

Фалес Й. Г., Левчук В. Є. Тестування у футболі та міні-футболі : метод. посіб. Львів : НФВ «Українські технології», 2005. 112 с.

Федотова Е. В. Основы управления многолетней подготовкой юных спортсменов в командных игровых видах спорта : [монография]. М. : Компания Спутник +. 2001. 245 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ