DOI: https://doi.org/10.32626/2309-8082.2018-0.%p

ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ТА ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТУДЕНТОК ПІД ВПЛИВОМ ЗАНЯТЬ ЗІ СПОРТИВНИХ ІГОР У ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В УМОВАХ ЗВО

А.І. Самусь

Анотація


Погіршення стану здоров’я молоді в більшості випадків пов’язано з гіпокінезією. Отже, необхідним є залучення студенток до цікавих для
них занять різними видами рухової активності в процесі фізичного виховання в умовах закладів вищої освіти. Метою дослідження передбачалося визначити вплив занять зі спортивних ігор, зокрема баскетболу, в процесі фізичного виховання зі студентками в умовах закладів вищої освіти на показники їх фізичного розвитку та фізичної підготовленості. Аналіз показників фізичного розвитку студенток на початку дослідження показав їх невідповідність загальним нормам. Заняття баскетболом впродовж першого півріччя мало позитивний вплив на більшість показників фізичного розвитку та фізичної підготовленості студенток першого курсу педагогічного університету.


Ключові слова


фізичне виховання; студентки; баскетбол; фізичний розвиток; фізична підготовленість.

Повний текст:

PDF

Посилання


Авербах О. А., Сенкевич В. А. Розвиток швидкісно-силових якостей у студенток гуманітарної спрямованості засобами ігрових видів спорту. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / Фізична культура і спорт». К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. Вип. 3К (84) 17. С. 12 – 14.

Васкан І. Г., Цюпак Ю. Ю. Інтерес до фізичного виховання в учнів середнього шкільного віку. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. 2010. №. 4. С. 29–31.

Винник В. Д. Особливості формування інтересу та мотивації до занять фізичним вихованням. Теорія та методика фізичного виховання. 2010. №. 12. С.39 – 42.

Дрозд О. В. Фізичний стан студентської молоді західного регіону України та його корекція засобами фізичного виховання : автореф. дис. ... канд. пед. наук. К., 1998. 24 с.

Дубчук О. Оцінка фізичного стану студентів групи фізичної реабілітації вищих навчальних закладів. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я в сучасному суспільстві. 2012. № 4 (20). С. 364 – 368.

Іваненко Т. В. Особливості впливу спортивних ігор на розвиток особистості студенток університету. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2013. №. 30. С. 532-536.

Кравчук Я. Формування у школярів інтересу до виконання фізичних вправ. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. 2009. №. 2. С. 67–71.

Круцевич Т. Ю., Воробйов М. І., Безверхня Г. В. Контроль у фізичному вихованні дітей, підлітків і молоді. 2011. 317 с.

Круцевич Т., Іщенко О., Імас Т. Мотивація учнів 6-9 класів до уроків фізичної культури. Спортивний вісник Придніпров’я. 2014. №. 2. С. 68-72.

Наумчук В. Формування професійних умінь у майбутніх учителів фізичної культури засобами спортивних ігор. Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування. Вінниця: ТОВ «Планер», 2017. Вип. №3. С. 46-51.

Помещикова І. П., Кудімова О. В. Аматорський баскетбол як один із видів рекреаційно-оздоровчої рухової активності. Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології. 2016. №. 3. С. 180-183.

Пустолякова Л. М., Болгар М. А., Павліченко С. В. Спортивні ігри як активний метод формування професійно-прикладних якостей майбутніх медиків на заняттях з фізичного виховання зі студентами медичного ВНЗ. Спортивные игры. 2014. № 10. С. 159-163.

Теоретико-методичні основи контролю у фізичному вихованні та спорті: монографія; за заг. ред. В.М. Костюкевича. Вінниця: ТОВ «Планер», 2017. 218 с.

Фурман Ю. М. Завдання до лабораторних робіт зі спортивної медицини (навчально-методичний посібник). Вінниця: ДОВ «Вінниця», 2007. 56 с.

Цюкало Л. Зміна показників фізичного розвитку та фізичної підготовленості школярів в процесі занять з фізичного виховання у позаурочний час. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / Фізична культура і спорт». К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. Вип. 6 (62) 15. С. 80-83.

Щепотіна Н. Дослідження взаємозв’язку морфо-функціональних показників волейболісток з рівнем їх фізичної підготовленості. Фізична культура, спорт і здоров’я нації. Вінниця, 2013. Вип. 15. С. 428 – 434.

Щирба В. А. Проблема формування інтересу та мотивації до занять фізичною культурою старших школярів. Теорія та методика фізичного виховання. 2016. №. 01. С.16 – 23.


Пристатейна бібліографія ГОСТ