DOI: https://doi.org/10.32626/2309-8082.2018-0.%p

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВІДБОРУ ЮНИХ ПЛАВЦІВ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ НАВЧАННЯ

І.В. Райтаровська, В.Л. Авінов

Анотація


Проблема спортивного відбору є однією з основних теоретичних і прикладних медико-біологічних проблем фізичної культури і спорту в нашій країні. Розвиток теорії спортивного відбору впливає на рівень спортивних досягнень і на розвиток спортивної науки в цілому. Метою спортивної діяльності є досягнення максимально можливого для конкретного індивідуума спортивного результату. Цілеспрямована багаторічна підготовка і виховання спортсменів високого класу – складний процес, якість якого визначається цілим низкою факторів. Одним з таких факторів є відбір обдарованих дітей та підлітків, їх спортивна орієнтація.


Ключові слова


плавання; морфофункціональні показники; спортивний результат; етапи підготовки; спортивний відбір; навантаження; багаторічна підготовка.

Повний текст:

PDF

Посилання


Артамонов В.Н., Мотылянская Р.Е. Методические рекомендации по спортивному отбору и ориентации // Врачебно - физиол. раздел. - М., 1986. - 65с.

Булгакова Н.Ж. Отбор и подготовка спортивного резерва – важнейшая задача ДЮСШ // Плавание. - Вып.1. - М.: Физкультура и спорт,1982. - С.39- 41.

Булгакова Н.Ж., Карпова А.М., Юрдашев В.Н. О надежности некоторых тестов при отборе в ДЮСШ плавания. Теория и практика физ. культуры, 1969, № 10. С. 57 - 60.

Булгакова Н.Ж., Чеботарева И.В. Эволюция технологии подготовки резерва в плавании в олимпийских циклах семидесятых-девяностых годов. Четветрый межд. конгресс «Спорт для всех: проблемы здоровья, рекреации, спортивой медициы и реабилитации. Украина. Киев, 2000. С.13.

Булкин В.А. Комплексный педагогический контроль в системе подготовки квалифицированных спортсменов Средства и методы педагогического контроля и индивидуализация тренировочного процесса Л., 1983. С.3-12.

Волков В.М., Филин В.П. Спортивный отбор. М.: Физкультура и спорт, 1983. 176с.

Глазирін І.Д. Плавання: Навчальний посібник. К.: Кондор, 2006. 502 с.

Давыдов В.Ю. Теоретические основы спортивного отбора и специализации в олимпийских водных видах спорта дистанционного характера: Автореф. дис. … докт. биол. наук М.: МГУ, 2002. 40с.

Мартиросов Э.Г. Влияние спортивного амплуа на формирование телосложения Вопросы антропологии. Вып.74. М. , 1984. С. 9 - 23.

Мартиросов Э.Г. Морфологический статус человека в экстремальных условиях спортивной деятельности. Итоги науки и техники: Антропология, Т.1, М., 1985. С. 100 - 153.

Морфологические критерии отбора и контроля в плавании // Методические рекомендации /Под. ред. В.Ю.Давыдова Волгоград: ВГИФК, 1995. 18 с.

Никитюк Б.А. Система анатомо-антропологического обеспечения современного спорта. Теория и практика физ. культуры, 1980, № 10. С. 19 - 21.

Платонов В.Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте. К.: Олимпийская литература, 1997. 583 с.

Попов Н.Ст. Отбор и воспитание спортсменов. София, Един. центр подг. кадров, 1980. 276 с.

Фаворская Е.Л., Давыдов В.Ю. Взаимосвязь морфологических и гидродинамических показателей с физической подготовленностью пловцов, специализирующихся в разных способах плавания // Актуальные вопросы подготовки спортсменов в циклических видах спорта: Сб. научн. трудов.Вып.2-Волгоград: ВГАФК, 1995. С.34 - 40.

Шварц В.Б. Медико-биологические аспекты спортивной ориентации и отбора.- М.: Физкультура и спорт, 1984.150 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ