DOI: https://doi.org/10.32626/2309-8082.2018-0.%p

МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙ- БУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В ІННОВАЦІЙНОМУ ОСВІТНЬО-ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

О.В. Отравенко

Анотація


У статті проведено аналіз науково-методичної літератури з проблеми дослідження, визначено поняття «якість професійної підготовки», сформульовані концептуальні положення моніторингу якості професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури в інноваційному освітньо-інформаційному просторі, щоб привернути увагу вітчизняних вчених і викладачів-практиків до зміни основних підходів підготовки конкурентоспроможного фахівця у закладах вищої освіти України.
Моніторинг якості професійної підготовки забезпечує постійний зворотній зв’язок та прискорює процеси професійного розвитку й саморозвитку майбутнього вчителя, здатність до інноваційної діяльності в умовах ступеневої освіти, і призводить до більш продуктивної професійної діяльності й самореалізації на основі рефлексії, індивідуалізації й інтегрального характеру навчання; гуманізму, креативної професійної діяльності, самоорганізації складних систем, інтегративності та взаємодії. Проведені моніторингові зрізи дозволять зафіксувати позитивну динаміку в ієрархії мотивів і цінностей майбутніх учителів фізичної культури, у формуванні нових освітніх потреб, в поглибленні їх професійних знань і умінь, що знайдуть відображення і в інтеграції культурологічних, професійно-педагогічних, психолого-педагогічних знань, впровадженні сучасних інформаційно-освітніх технологій в розвитку рефлексивних, проектувальних, дослідницьких умінь майбутніх учителів, в реалізації творчих проектів. Адже, процес навчання набуває рис співпраці, співтворчості, пізнавальної активності студента, його інтерес до досягнень педагогічної науки і практики, формується потреба використовувати отриману інформацію для створення власного іміджу сучасного вчителя, який спроможний до креативної професійної діяльності.


Ключові слова


моніторинг; професійна підготовка; майбутні учителі фізичної культури; інноваційний освітньо-інформаційний простір; заклади вищої освіти.

Повний текст:

PDF

Посилання


Ажиппо О. Ю. Сучасний стан і проблеми індивідуалізованого навчання студентів // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. праць / редкол. Т. І. Сущенко та ін. Запоріжжя, 2015. Вип. 42. С. 507-514.

Аннєнкова І. П. Теорія і методика моніторингу якості професійної діяльності науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. пед. наук: спец. 13.00.06 «Теорія і методика управління освітою». Старобільск, 2016. 43 с.

Євтух М. Б. Волощук І. С. Забезпечення якості вищої освіти – важлива умова інноваційного розвитку держави і суспільства.Педагогіка і психологія. 2008. № 1. С. 70-74.

Закон України «Про вищу освіту». [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2984-14.

Кремень В. Г. Проблеми якості української освіти в контексті сучасних цивілізаційних змін // Український педагогічний журнал. 2015. № 1. С. 8-15.

Степанченко Н. І. Система професійної підготовки майбутніх учителів фізичного виховання у вищих навчальних закладах : дис... докт. пед. наук за спец. : 13.00.04 / Степанченко Наталія Іванівна. Вінниця. 2017. 629 с.

Тимошенко О. В. Моніторинг впровадження новітніх технологій в навчальний процес студентської молоді. Наукові записки: [збірник наукових статей]. МОН України; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова; укл. Л. Л. Макаренко. К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2008. Випуск LXXІV (74). С. 208–219.

Otravenko O.V. Formation of student personality’s physical culture as subject of professional functioning Physical education of students, 2015; 6:50–55. http://dx.doi.org/10.15561/20755279.2015.0607.

Рейтинг університетів за показниками Scopus 2017 року – Освіта.UA / http://osvita.ua/vnz/rating/55425.

Чорна О. В. Моніторинг якості вищої освіти: міжнародний досвід. Зб. наук. праць Кам’янець–Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Вип. 18 : Інновації в навчанні фізики: національний та міжнародний досвід. Кам’янець- Подільський, 2012. С. 90–94.

Dill D. D. Quality Assurance in Higher Education: Practices and Issues [Електронний ресурс] / D. D. Dill. – Режим доступу : http://www.unc.edu/ppaq/docs/Encylopedia.pdf .


Пристатейна бібліографія ГОСТ