DOI: https://doi.org/10.32626/2309-8082.2018-0.%p

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ БРОНХІТ

В.П. Молєв

Анотація


Розглянуто методичні основи побудови програми фізичної реабілітації дітей, хворих на хронічний бронхіт, в умовах санаторію. Сформовано основні завдання і принципи. Обґрунтовано процес побудови і зміст базового і варіативного компонентів програми. Виявлено фактори, що вимагають обліку при побудові програм фізичної реабілітації: анатомо-морфологічні особливості, результати спірографії, тип загальної неспецифічної адаптаційної реакції, супутні захворювання


Ключові слова


фізична реабілітація; діти; хронічний бронхіт

Повний текст:

PDF

Посилання


Антипкин Ю.Г., Лапшин В.Ф., Уманец Т.Р. Рецидивирующий бронхит у детей: дискуссионные вопросы. Здоров’я України. 2008. № 18. С. 19-21.

Банадига Н.В. Рецидивний бронхіт у дітей. Новости медицины и фармации. 2010. № 13-14. С. 333-334.

Белов А.А., Лакшина А.А. Роль изменений механики дыхания и системного воспаления в формировании одышки при хронической обструктивной болезни легких . Клиническая медицина. 2010. № 1. С. 6-9.

Больбот Ю.К. Рецидивний бронхіт у дітей (механізми формування, екологічні аспекти, реабілітація, прогноз): автореф. дис. на здобуття нак. ступеня д-ра мед. наук. Киъв, 1996. 40 с.

Дука К.Д., Ільченко С.І., Іванусь С.Г. Хронічний бронхіт у дітей та підлітків – минуле, сучасне та майбутнє. Дніпропетровськ, 2013. 300 с.

Жданова Е.А., Яшина Г.В., Гирфанова Р.М. Комплексная реабилитация детей 3–4 лет с обструктивным бронхитом в условиях реабилитационного центра детской поликлиники. 4 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://sportogtu.narod.ru/6/133zhdanova.pdf.

Захаров П.П., Розинова Н.Н. Возрастная эволюция и исходы хронических воспалительных заболеваний лeгких у детей. Трудный пациент. 2008. №9.-С.17-20.

Костроміна В.П., Речкіна O.O, Усанова В.О. Сучасні підходи до лікування захворювань органів дихання у дітей: (метод. рекомендації) . Укр. пульмонол. журнал. 2005. № 3. С. 68-72.

Котешева И.А. Лечебная физкультура на поликлиническом этапе реабилитации больных хроническим бронхитом. Качество жизни. Медицина. Болезни органов дыхания. 2004. № 1. С. 61–69.

Майданник В.Г., Митин Ю.В. Диагностика, лечение и профилактика воспалительных заболеваний дыхательных путей у детей. В.Г. Киев.: ООО «ИЦ Медпроминфор», 2006. 288 с.

Малявин А. Г. Комплексная реабилитация детей: взгляд пульмонолога . Пульмонология детского возраста: проблемы и решения. Москва, 2004. Вып. 4. С. 126–129.

Сабадош М.В. Засоби фізичної реабілітації у відновленні здоров’я дітей із рецидивним бронхітом. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт: журнал / уклад. А.В.Цьось, А.І.Альошина.–Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2016. Вип. 21. С. 126-131.

Сухоруков В.С., Ключников С.О. Энерготропная терапия в современной педиатрии. Вестник педиатрической фармакологии и нутрициологии. 2006. № 6. С. 23-27.

Фещенко Ю.И. Проблемы хронических обструктивных заболеваний легких. Укр. пульмонол. журнал. 2010. № 1. С. 6.

Христова Т. Є. Сучасні підходи до фізичної реабілітації дітей, які часто хворіють на гострі респіраторні захворювання. Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. 2012. № 5. С. 119–123.

Хрущев С. В., Симонова О. И. Физическая культура детей с заболеваниями органов дыхания. Москва: Изд. центр «Академия», 2006. 304 с.

Лікувальна фізична культура при хронічному бронхіті в учнів старших класів / Грейда Б. П., Грейда Н. Б. [та ін.]. Концепція розвитку галузі фізичного виховання і спорту в Україні : зб. наук. пр. Рівне, 2009. Вип. 6, ч. 1. С. 57−63.

Alexandra Hough. Physiotherapy in Respiratory Care: An Evidence-based Approach to Respiratory and Cardiac Management. – 3 Sub edition. Trans-Atlantic Publications, Inc. 2001. 550 p.

Stern D.A. Poor airway function in early infancy and lung function by age 22 years: a non-selective longitudinal cohort study. Lancet. 2007. Vol.370. N 1. P. 758-764.


Пристатейна бібліографія ГОСТ