DOI: https://doi.org/10.32626/2309-8082.2018-0.%p

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ДО ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ОСОБОВОГО СКЛАДУ

А.В. Мельніков

Анотація


Визначали підходи, умови і певні елементи змісту досліджуваного педагогічного процесу. З’ясовано сучасний стан і напрямки модернізації фізичного виховання у спеціалізованому закладі вищої освіти. Розроблено зміст цільового блоку концепції підготовки майбутніх офіцерів прикордонної служби до фізичного виховання особового складу. Урахування одержаних даних при проектуванні моделі такої підготовки сприятиме підвищенню ефективності у вирішенні відповідного завдання.


Ключові слова


майбутні офіцери; прикордонна служба; фізичне виховання; концепція.

Повний текст:

PDF

Посилання


Ажиппо О. Ю. Розвиток системи фізичного виховання в умовах безперервної освіти. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2009. № 9. С. 3-6.

Бородін Ю. А. Фізична підготовка курсантів у вищих військових навчальних закладах інженерно-операторського профілю: монографія. Київ: Видво нац. пед. університету імені В. П. Драгоманова. 2009. 417 с.

Василюк В. М., Ярмощук О. О. Соціокультурні принципи в сучасній науці та освітніх технологіях фізичної культури. ScienceRise. Педагогічна освіта. 2016. № 3(5). С. 4-8.

Васьков Ю. В., Куделко В. Е., Понікарьова В. Г., Болтєнкова О. М. Теоретичні основи модернізації змісту непрофесійної фізкультурної освіти у вищому навчальному закладі. Слобожанський науково-спортивний вісник. 2015. № 2. С. 42-47.

Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології : підручник. 2-ге вид., доповн. Київ: Академвидав, 2012. 352 с.

Єдинак Г. А., Приступа Є. Н. До питання про вдосконалення системи оцінювання фізичної підготовленості військовослужбовців Збройних Сил України. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. 2012. № 4 (20). С. 276-280.

Єдинак Г. А. Деякі теоретико-методичні аспекти посилення мотивації студентів до систематичної фізичної активності оздоровчої спрямованості. Вісник Чернігівського нац. пед. у-ту імені Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. 2014. Вип. 118, Т. 3. С. 109-114.

Зязюн І. А. Філософія педагогічної дії: монографія. Черкаси: Вид. відділ ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. 608 с.

Кізло Л. М., Боринський І. А.,.Романчук С. В. Особливості фізичної підготовки військовослужбовців-жінок: навч.-метод. посібник. Київ: УФП ЗСУ, 2008. 136 с.

Лукавенко А. В., Єдинак Г. А. Диференційований підхід до покращення психофізичного стану першокурсників вищих навчальних закладів як проблема галузі фізичного виховання. Педагогіка, психологія та мед.-біол. проблеми фіз. виховання і спорту, 2012. № 2. С. 66-70.

Магльований А., Петрук А., Лесько О., Кожух Н. Фізична підготовка в системі формування військових фахівців провідних іноземних армій. Спортивна наука України [електронний ресурс]. 2015. № 5. С. 16-20. Режим доступу – http://sportscience.ldufk. edu.ua/index.php/snu/article/view/349/338)

Малхазов О. Р. Психологія та психофізіологія управління руховою діяльністю: монографія. Київ: Євролінія, 2002. 320 с.

Мельніков А. В. Оцінювання професійної кваліфікації викладачів вищих військових навчальних закладів. Мат. Всеукр. науково-теоретичної конференції «Сучасні психолого-педагогічні тенденції розвитку освіти у вищих навчальних закладах України». 18. 10. 2007 року, м. Хмельницький. Хмельницький, 2007. С. 33-35.

Мельніков А. В., Слівінський О. Я. Сутність та зміст військово-професійної готовності майбутніх офіцерів-прикордонників. Вісник Кам’янець-Подільського нац. університету імені І. Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. 2012. Вип. 5. С. 156-163.

Мельніков А. В., Слівінський О. Я. Фізичне виховання як засіб професійного навчання слухачів вищих навчальних закладів. Зб. наук. пр. Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького. 2012. № 63. С. 74-77.

Мельніков А. В. Психолого-педагогічні засади компетенції керівників структурних підрозділів органів охорони державного кордону. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. 2015. Вип. 3. http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vnadps_2015_3_11.pdf

Мельніков А. В. Фізична підготовленість як фактор впливу на професійну придатність майбутніх офіцерів–прикордонників. Науковий вісник Чернівецького у-ту. Серія: Педагогіка та психологія. 2015. Вип. 747. С. 109-114.

Носко М. О., Данілов О. О., Маслов В. М. Фізичне виховання і спорт у вищих навчальних закладах при організації кредитно-модульної технології: підручник. Київ: Видавничий Дім «Слово», 2011. 264 с.

Носко М. О. Здоров’язбережувальні технології у фізичному вихованні: монографія. Київ: СПД Чалчинська Н. В., 2014. 340 с.

Овчарук І. С., Єдинак Г. А. Моделювання параметрів занять з фізичної підготовки курсантів, майбутніх фахівців з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій: метод. рекомендації. Кам’янець-Подільський: ПП Зарицький А. В., 2007. 118 с.

Окіпняк Д., Окіпняк А., Зубаль М., Єдинак Г., Галаманжук Л. Удосконалення підготовки майбутніх фахівців із розмінування у процесі фізичного виховання. Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. 2017. Випуск 25-26. – С. 190-195.

Ольховий О. М. Модульно-рейтингова система підготовки офіцерів - керівників занять з фізичної підготовки: автореф. дис… канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.02. Львівський державний інститут фіз. культури. Львів, 2005. 20 с.

Падалко О. С., Нисимчук А. С. Сучасні педагогічні технології. Київ,

368 с.

Петрук А. П. Оптимізація методичної складової системи фізичної підготовки курсантів вищих військових навчальних закладів: дис… канд. наук з фіз. виховання та спорту. 24.00.02. Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Львів, 2017. 259 с.

Професійна педагогічна освіта: компетентнісний підхід: монографія / за ред. О. А. Дубасенюк. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. 412 с.

Рибковський А. Г., Канішевський С. М. Системна організація рухової активності людини. Донецьк: ДонНУ, 2003. 436 с.

Романчук С. В. Теоретико-методологічні засади фізичної підготовки курсантів військових навчальних закладів Сухопутних військ Збройних сил України: дис… д-ра наук з фіз. виховання і спорту. Львів: ЛДУФК, 2013. 540 с.

Теорія та організація фізичної підготовки військ: підручник; за ред. Ю. О. Резникова, В. М. Афоніна. Львів: ЛВІ, 2002. 316 с.

Федак С. С. Фізична підготовка миротворчого контингенту Збройних Сил України: навч.-метод. посібник. Львів: АСВ, 2014. 97 с.

Фізична підготовка працівників МВС України на етапі професійного становлення: навч.-метод. посібник. За ред. Ю. В. Вереньги, Г. П. Грибана, С. М. Безпалого. Житомир: Вид-во «Рута», 2014. 180 с.

Шиян Б. М., Єдинак Г. А., Петришин Ю. В. Наукові дослідження у фізичному виховання та спорті: навч. посібник. 2-е вид., стереот. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2013. 280 с.

Duncan, A. G. (2016). The Military Education of Junior Officers in the

Edwardian Army. Birmingham: History Department College of Arts and Law University.

Iedynak G., Galamandjuk L., Kyselytsia O., Nakonechnyi I., Hakman A., Chopik O. Special aspects of changes in physical readiness indicators of young men with different somatotypes between 15 and 17 years of age. Journal of Physical Education and Sport. 2017. Vol. 17(4).

Kontodimaki, V. (2013). The Competency of the Military Fitness Training Leaders in the Hellenic Army. Journal of Military and Veterans’ Health, Vol. 22, No. 3. http://jmvh.org/ article/the-competency-of-the-military-fitness-trainingleaders-in-the-hellenic-army/

Larkin, C. P. (2010). Combat fitness a concept vital to national defense. Hampton, VA: National Defense University, Joint Forces Staff College.


Пристатейна бібліографія ГОСТ