DOI: https://doi.org/10.32626/2309-8082.2018-0.%p

ПЕДАГОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ СУЧАСНОГО ВИКЛАДАЧА ВИШУ: ПРІОРИТЕТНІ ОРІЄНТИРИ Й ПЕРСПЕКТИВИ

І.О. Кучинська

Анотація


В статті акцентується увага на формуванні ключових компетентностей науково-педагогічного працівника сучасного вишу. Підкреслюються характерні ознаки ключових компетентностей: багатофункціональність, багатомірність, надпредметність і міждисциплінарність, динамічність. Висвітлюються професійно-педагогічна й особистісно-розвивальна компетентністі; визначаються пріоритетні орієнтири й перспективи. Актуалізуються загально-професійні компетентності викладача вищої школи.


Ключові слова


компетентність; компетенції; науково-педагогічний працівник; вища школа.

Повний текст:

PDF

Посилання


Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України : Історія. Теорія. К. : Либідь, 1998. С. 5–12.

Бібік Н.М. Компетентнісний підхід : рефлексийний аналіз застосування. Овчарук. О.В. Компетентнісний підхід у сучасній освіті : світовий досвід та українські перспективи : Бібліотека з освітньої політики. К. : “К.І.С.”, 2004. С. 47–52.

Бусел В.Т. Великий тлумачний словник сучасної української мови. К. : Ірпінь : Перун, 2004. 1440 с.

Гончаренко С.У. Педагогічні закони, закономірності, принципи. Рівне : Волинські обереги, 2012. 192 с.

Гузій Н.В. Педагогічний професіоналізм : історико-методологічні та теоретичні аспекти : монографія. К. : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2004. 243 с.

Драч І.І. Компетентнісна модель майбутнього викладача вищої школи. Гуманітарний вісник. Додаток 1. Вип. 27. Том ІІ (35) : Тематичний випуск “Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору”. К. : Гнозис, 2012. С. 94–102.

Драч І.І. Формування ключових компетентностей як основа професійної підготовки майбутніх викладачів вищої школи . Імідж сучасного педагога. 2013. №2 (131). С. 7–11.

Національна доктрина розвитку освіти України. Освіта України. 2002. № 33. С. 4–6.

Пометун О.І. Дискусія українських педагогів навколо питань запровадження компетентнісного підходу в освіті. Компетентнісний підхід у сучасній освіті : світовий досвід та українські перспективи : Бібліотека з освітньої політики. К. : “К.І.С.”, 2004. С. 67.

Фініков Т.В. Сучасна вища освіта : світові тенденції і Україна. К.: Таксон, 2002. С. 3–11.


Пристатейна бібліографія ГОСТ