DOI: https://doi.org/10.32626/2309-8082.2018-0.%p

ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ПОКАЗНИКІВ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗДІБНОСТЕЙ КВАЛІФІКОВАНИХ БАСКЕТБОЛІСТІВ СТУДЕНТСЬКИХ КОМАНД

А.В. Касьян

Анотація


Аналіз спеціальної літератури показав важливе значення студентського спорту в системі фізичного виховання молоді й, разом з тим, наявність протиріч щодо важливості різних чинників для досягнення максимального результату в процесі змагальної діяльності. Метою дослідження передбачалося визначити модельні показники спеціальних здібностей кваліфікованих баскетболістів студентської команди та дослідити їх взаємозв’язок. Аналіз спеціальних здібностей баскетболістів у змагальному періоді характеризує відповідність фазі стабілізації спортивної форми гравців. Визначені показники відображають структуру рухової діяльності спортсменів у процесі гри в баскетбол. Кореляційний аналіз показав взаємозв’язок швидкісних здібностей зі спеціальною швидкістю і спритністю, необхідність удосконалення контролю м’яча в обмеженому просторі та часі, зв’язок швидкісних і швидкісно-силових здібностей гравців, що характеризує позитивний «перенос» фізичних якостей. Це визначає необхідність удосконалення визначених спеціальних здібностей для підвищення ефективності змагальної діяльності.


Ключові слова


ведення м’яча; штрафні кидки; баскетболісти; фізичні якості; кореляційний аналіз.

Повний текст:

PDF

Посилання


Вознюк Т. В. Контроль підготовленості та змагальної діяльності студентських команд з баскетболу. Теоретико-методичні основи контролю у фізичному вихованні та спорті: монографія; за заг. ред. В. М. Костюкевича. Вінниця ТОВ «Планер», 2017. 44-67.

Дорошенко Е.Ю., Сердюк Д.Г., Мітова О.О. Удосконалення техніко-тактичних дій висококваліфікованих гандболістів: проблеми, пошуки, шляхи вирішення: монографія. Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС»ЛТД, 2016. 312 с.

Железняк Ю. Д., Портнов Ю. М., Савин В. П., Лексаков А. В. Спортивные игры. Техника, тактика, методика обучения : Учеб. [для студ. высш. пед. учеб. заведений]. [2-е изд., стереотип]. М. : Издательский центр «Академия», 2004. 520 с.

Касьян А. Дослідження впливу тренувальних навантажень підготовчого періоду на показники фізичної підготовленості кваліфікованих баскетболістів. Фізична культура, спорт та здоров’я нації: зб. наук. праць; гол. ред. В.М. Костюкевич. 2017. №. 4. С. 44-48.

Козина Ж. Л. Система индивидуализации подготовки спортсменов в игровых видах спорта: Монография. Lambret Academic Publishing Russia. 2011. 532 с.

Костюкевич В. Взаимосвязь специальных способностей хоккеистов

разных игровых амплуа (защитники). Фізична культура, спорт та здоров’я нації. 2013. Вип. 15. С. 330 – 336.

Костюкевич В. М. Теоретико-методичні аспекти тренування спортсменів високої кваліфікації. Навчальний посібник. Вінниця: ТОВ «Планер». 2007. 272 с.

Костюкевич В., Шевчик Л., Сокольвак О. Метрологічний контроль у фізичному вихованні та спорті: навч. посібник. Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. 256 с.

Матвеев Л. П. Проблема периодизации спортивной тренировки. М.: Физкультура и спорт, 1964. 246 с.

Платонов В. Н. Периодизация спортивной тренировки. Общая теория и её практическое применение. К.: Олимпийская литература, 2013. 624 с.

Самусь А. Педагогічний контроль процесу підготовки баскетболістів в умовах вищого навчального закладу. Фізична культура, спорт та здоров’я нації: зб. наук. праць; гол. ред. В.М. Костюкевич. 2017. №. 4. С. 235-238.

Стасюк І. Дослідження проблеми взаємозв’язку спеціальних здібностей висококваліфікованих гравців у міні-футбол. Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування. 2017. № 3. С. 67 – 74.

Шамардін В.М. Технологія управління системою багаторічної підготовки футбольних команд вищої кваліфікації: автореф. дис. ... докт. наук з фіз. вих. і спорту: спец. 24.00.01 «Олімпійський і професійний спорт». Львів, 2013. 39 с.

Щепотіна Н. Дослідження взаємозв’язку морфо-функціональних показників волейболісток з рівнем їх фізичної підготовленості. Фізична культура, спорт і здоров’я нації. Вінниця, 2013. Вип. 15. С. 428 – 434.

Щепотіна Н. Обґрунтування ефективності впровадження модельних тренувальних завдань для фізичної підготовки кваліфікованих волейболісток. Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування. 2017. № 1. С. 89-92.

Doroshenko E.Iu. Modelling of technical tactical actions as the management factor competitive process and preparation of basketball players of high qualification. Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports. 2013. 17(10). Р. 29-34.

Imas Y., Borysova O., Shlonska O., Kogut I., Marynych V., Kostyukevich V. Technical and tactical training of qualified volleyball players by improving attacking actions of players in different roles. Journal of Physical Education and Sport. 2017. Vol. 17. PP. 441-446.

Kostiukevich V.M., Stasiuk V.A., Shchepotina N.Yu., Dyachenko A.A.

Programming of skilled football players training process in the second cycle of specially created training during the year. Physical education of students. 2017. 21(6). Р. 262-269.

Stojanovic M. D., Ostojic S. M., Calleja-González J., Milosevic Z., Mikic M. Correlation between explosive strength, aerobic power and repeated sprint ability in elite basketball players. The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness. 2012. Vol. 52 (4). PP. 375–381.


Пристатейна бібліографія ГОСТ