DOI: https://doi.org/10.32626/2309-8082.2018-0.%p

СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ КОНЦЕПЦІЇ РУХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ ІЗ ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ У РІЗНИХ ФОРМАХ ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИМИ ВПРАВАМИ

Г.А. Єдинак

Анотація


Проаналізовано соціальні аспекти та умови успішної реалізації розробленої концепції рухової діяльності дітей з церебральним паралічем у різних формах занять фізичними вправами. Метою проведеного дослідження було створення передумов для реалізації положень означеної концепції для досягнення ефекту в соціальній адаптації дітей з церебральним паралічем. Основні соціальні аспекти розробленої концепції пов’язані з адміністративним і педагогічним управлінням, науково-методичним, кадровим, матеріально-технічним забезпеченням та соціальною підтримкою дітей. Втілення зазначеного у практику значною мірою залежить від встановлення необхідних умов та експериментальної перевірки ефективності їх реалізації.


Ключові слова


діти; церебральний параліч; рухова діяльність; фізичні вправи; концепція.

Повний текст:

PDF

Посилання


Блавт О. Система контролю у фізичному вихованні студентів спеціальних медичних груп: монографія. Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2016. 512 с.

Демчук С. П. Просторова організація дітей молодшого шкільного віку з депривацією сенсорних систем у процесі фізичного виховання: монографія. Рівне: Зенів О., 2018. 560 с.

Деркач В. М., Єдинак Г. А. Фізичне виховання дітей з ураженням опорно-рухового апарату: підручник. Миколаїв: Іліон, 2015. 240 с.

Єдинак Г. А. Концептуальні положення безперервної фізкультурної роботи з учнівством, що має обмежені церебральним паралічем можливості. Слобожанський науково-спортивний вісник. 2003. Вип. 6. С. 120-126.

Єдинак Г. А. Технологія використання фізичних вправ у реабілітації дітей з церебральним паралічем: метод. рекомендації. Кам’янець-Подільський: ПП Мошак М. І., 2007. 94 с.

Єдинак Г. А., Мицкан Б. М., Галаманжук Л. Л. Теоретико-методичні основи рухової діяльності дітей з церебральним паралічем у фізичному вихованні. Вісник Прикарпатського університету. Фізична культура. 2011. Вип. 13. С. 108-128.

Єдинак Г. А. Фізичне виховання дітей з церебральним паралічем: монографія. Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О. А., 2009. 394 с.

Єдинак Г. А. Теоретико-методичні основи рухової діяльності дітей з церебральним паралічем у фізичному вихованні: автореф. дис… д-ра наук з фіз. виховання та спорту. 24.00.02 Національний ун-т фіз. виховання і спорту України. Київ, 2010. 40 с.

Мазур В. А., Єдинак Г. А. Залучення учнів спеціальної медичної групи до фізичної активності під час навчання в основній школі : метод. посібник. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2014. 184 с.

Носко М. О., С. В. Гаркуша, І. А. Бріжата. Метрологічний контроль у фізичному вихованні і спорті: навч. посібник. Київ: «МП Леся», 2012. 264 с.

Носко М. О. Здоров’язбережувальні технології у фізичному вихованні: монографія. Київ: СПД Чалчинська Н. В., 2014. 340 с.

Носко М. О., Браташ С. В. Педагогічні основи застосування

здоров’язбережувальних технологій у навчальному процесі на уроках фізичної культури в загальноосвітніх школах. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. 2016. Випуск 1(21). С. 116-119.

Рибковський А. Г., Канішевський С. М. Системна організація рухової активності людини: монографія. Донецьк: ДонНУ, 2003. 436 с.

Теорія і методика фізичного виховання. Загальні основи теорії та методики фізичного виховання: підручник [в 2-х т. / за ред. Т. Ю. Круцевич]. Київ: Олімп. л-ра, 2008. Т. 1. 391 с.

Шиян Б. М., Єдинак Г. А., Петришин Ю. В. Наукові дослідження у фізичному виховання та спорті: навч. посібник. 2-е вид., стереот. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2013. 280 с.

Iedynak, G., Galamandjuk, L., Mysiv, V., Mazur, V., Kljus, O., Balatska L., Yurchyshyn Y. (2017). Peculiarities of the success achievement motivation display of elite athletes with cerebral palsy when preparing for basic competitions. J. of Physical Ed. and Sport, Vol. 17(3). 2019-2023. doi:10.7752/jpes.2017.03202

Iedynak, G., Galamandjuk, L., Ivashchenko, V., Stasjuk, I., Prozar, M., Mazur, V., Sliusarchuk, V. (2017). Рsychosocial aspects of improving physical activity of children with chronic diseases. J. of Physical Ed. and Sport. Vol. 17(3). 1186-1891. doi:10.7752/jpes.2017.03183

Iedynak, G., Galamandjuk, L., Kyselytsia, O., Balatska, L., Nakonechnyi, I., Mazur, V. (2017). Physiological characteristics of pubertal schoolchildren with chronic diseases. J. of Physical Ed. and Sport, Vol. 17(4). 2462-2466. doi:10.7752/jpes.2017.04275

Kubaj, G. V., Iedinak, G. A., Halamandzhuk, L. L. (2016). The effectiveness of the experimental content of physical education in improving morphofunctional indexes of students of medical college. J. of Ed., Health and Sport, Vol. 6(9). 797-804. doi.org/10.5281/zenodo.159347


Пристатейна бібліографія ГОСТ