DOI: https://doi.org/10.32626/2309-8082.2018-0.%p

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ РУХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ ІЗ ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ У РІЗНИХ ФОРМАХ ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИМИ ВПРАВАМИ

Г.А. Єдинак

Анотація


Визначено педагогічних умови, що сприяють успішній реалізації рухової діяльності дітей з церебральним паралічем у різних формах занять фізичними вправами, та розкрито їх зміст і особливості зв’язку з виокремленими принципами такої діяльності. Метою проведеного дослідження було визначення ефективних умов реалізації рухової діяльності дітей з церебральним паралічем у формах занять фізичними вправами, що передбачені начальним процесом у спеціальних закладах загальної середньої та вищої освіти 1-2 рівнів акредитації. Виокремлено такі педагогічні умови: створення позитивного психологічного клімату в класі, надання вчителю більшої творчої свободи, розширення і поглиблення його співпраці з сім’єю, іншими педагогами; спрямування і заохочення кожної дитини з ЦП до активної діяльності; вибір оптимального дозування фізичних вправ, їх планування за циклами з урахуванням одержаних даних про особливості розвитку дітей з різними формами ЦП; коригування параметрів фізичних навантажень виходячи з поточного стану дітей; одночасне розв’язання навчальних і завдань з фізичної підготовки у різних формах занять. Реалізація таких умов у практичній діяльності сприятиме підвищенню ефективності рухової діяльності дітей з церебральним паралічем у різних формах занять фізичними вправами у вирішенні завдань адаптивного фізичного виховання.


Ключові слова


діти; церебральний параліч; рухова діяльність; фізичні вправи; педагогічні умови.

Повний текст:

PDF

Посилання


Гончаренко С. У. Український педагогічний енциклопедичний словник. Вид. 2-е, доп. й виправл. Рівне: Волинські обереги, 2011. 552 с.

Давиденко О. В., Семененко В. П., Фандікова Л. О. Основи програмування фізкультурно-оздоровчих занять з дитячим контингентом. Тернопіль: Астон, 2003. 144 с.

Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології: підручник. 2-ге вид., доповн. Київ: Академвидав, 2012. 352 с.

Дутчак М. Перспективні напрями наукового супроводження реалізації національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація». Вісник Прикарпатського ун-ту. Серія: Фізична культура, 2017. Випуск 27-28. С. 89-93.

Єдинак Г. А. Концептуальні положення безперервної фізкультурної роботи з учнівством, що має обмежені церебральним паралічем можливості. Слобожанський науково-спортивний вісник. 2003. Вип. 6. С. 120-126.

Єдинак Г. А. Технологія використання фізичних вправ у реабілітації дітей з церебральним паралічем: метод. рекомендації. Кам’янець-Подільський: ПП Мошак М. І., 2007. 94 с.

Єдинак Г. А., Мицкан Б. М., Галаманжук Л. Л. Теоретико-методичні основи рухової діяльності дітей з церебральним паралічем у фізичному вихованні. Вісник Прикарпатського університету. Фізична культура. 2011. Вип. 13. С. 108-128.

Єдинак Г. А. Фізичне виховання дітей з церебральним паралічем: монографія. Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О. А., 2009. 394 с.

Єдинак Г. А. Теоретико-методичні основи рухової діяльності дітей з церебральним паралічем у фізичному вихованні: автореф. дис… д-ра наук з фіз. виховання та спорту. 24.00.02 Національний ун-т фіз. виховання і спорту України. Київ, 2010. 40 с.

Носко М. О. Здоров’язбережувальні технології у фізичному вихованні: монографія. Київ: СПД Чалчинська Н. В., 2014. 340 с.

Носко М. О., Браташ С. В. Педагогічні основи застосування здоров’язбережувальних технологій у навчальному процесі на уроках фізичної культури в загальноосвітніх школах. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. 2016. Випуск 1(21). С. 116-119.

Фіцула М. М. Педагогіка: підручник. Тернопіль: Навчальна книга–Богдан, 2003. 254 с.

Шиян Б. М., Єдинак Г. А., Петришин Ю. В. Наукові дослідження у фізичному виховання та спорті: навч. посібник. 2-е вид., стереот. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2013. 280 с.

DePauw, K. P., Gavron, S. J. (2005). Disability and sport, 2nd ed. Champaign, IL: Human Kinetics.

Dunn, J. M., Fait, H. (1997). Special physical education: adapted, individualized, development, 2nd ed. Dubuque, IA: Brown.

Iedynak, G., Galamandjuk, L., Ivashchenko, V., Stasjuk, I., Prozar, M., Mazur, V., Sliusarchuk, V. (2017). Рsychosocial aspects of improving physical activity of children with chronic diseases. J. of Physical Ed. and Sport. Vol. 17(3). 1186-1891. doi:10.7752/jpes.2017.03183

Iedynak, G., Galamandjuk, L., Mysiv, V., Mazur, V., Kljus, O., Balatska L., Yurchyshyn Y. (2017). Peculiarities of the success achievement motivation display of elite athletes with cerebral palsy when preparing for basic competitions. J. of Physical Ed. and Sport, Vol. 17(3). 2019-2023. doi:10.7752/jpes.2017.03202

Iedynak, G., Galamandjuk, L., Kyselytsia, O., Balatska, L., Nakonechnyi, I., Mazur, V. (2017). Physiological characteristics of pubertal schoolchildren with chronic diseases. J. of Physical Ed. and Sport, Vol. 17(4). 2462-2466. doi:10.7752/jpes.2017.04275

Sherrill, C. (2004). Adapted physical education, recreation, and sport: cross disciplinary and lifespan, 6th ed. Boston: McGraw Higher Education.

Winnick, J. P. (2004). Adapted physical education and sport. Champaign, IL: Human Kinetics.


Пристатейна бібліографія ГОСТ