DOI: https://doi.org/10.32626/2309-8082.2018-0.%p

ОЦІНКА РІВНЯ СОМАТИЧНОГО ЗДОРОВ’Я ХЛОПЦІВ 6–7-Х КЛАСІВ

С.Ю. Герасименко, Е.О. Жигульова

Анотація


У статті визначено рівень соматичного здоров’я хлопців 6–7-х класів в
рамках навчально-виховного процесу у загальноосвітньому навчальному закладі. Дані розподілу обстежуваних за рівнем фізичного здоров’я (РФЗ) дозволяють констатувати, що 35,28% хлопців 6-х класів мають низький рівень фізичного здоров’я, 50,47% – нижчий за середній та 14,25% – середній. Серед обстежуваних хлопців 7-х класів 39,81% мають низький РФЗ, 42,72% – нижчий за середній, у 17,47% хлопців, які взяли участь у дослідженні, РФЗ є середнім. Нажаль, серед хлопців, які взяли участь у дослідженні, не було виявлено тих, чий рівень фізичного здоров’я можна характеризувати як вищий за середній та високий. Дослідження проводилось з метою покращення ефективності процесу фізичного виховання. Отримані результати будуть базовими при розробці сприятливих умов для збереження та зміцнення фізичного здоров’я учнів традиційними та інноваційними засобами фізичної культури та спорту для задоволення запитів, потреб та уподобань учнів.


Ключові слова


рівень; здоров’я; фізичне здоров’я.

Повний текст:

PDF

Посилання


Апанасенко Г.Л. Волгіна Л.Н., Бушуєв Ю.В. Експрес-скринінг рівня соматичного здоров’я дітей та підлітків: [метод. реком.]. К.: КМАПО, 2000. 12 с.

Апанасенко Г.Л., Волгіна Л.М., Морозов М.В., Бушуєв Ю.В. Інформативність різних методів оцінки рівня здоров’я дітей і підлітків.Тез. наук.- практ. конф. з міжнародною участю [«Стратегія формування здорового способу життя»], (Київ 19-20 жовтня 2000 р.). К., 2000. С. 152–155.

Апанасенко Г.Л. Эволюция биоэнергетики и здоровье человека. СПб.: МПП Петрополис, 1992. 120 с.

Арєф’єв В.Г., Єдинак Г.А.,Фізична культура в школі (молодому спеціалісту) : навч. посіб. [для студ. вищих навч. закладів]. Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2007. 248 с.

Баевский P.M., Берсенева А.П. Оценка адаптационных возможностей организма и риск развития заболеваний. М.: Медицина, 1997. 236 с.

Вакуленко О., Жаліло Л., Комарова Н., Левін Р., Солоненко І. Стан здоров’я дітей і молоді України //http://www.health.gov.ua/publ/conf.nsf

Герасименко Світлана. Рівень соматичного здоров’я школярів. Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник наукових праць. Вип. 2. Житомир: Вид-во ФОП Євенок О. О., 2016. C. 243–247.

Герасименко С.Ю., Жигульова Е.О. Визначення рівня фізичного розвитку і соматичного здоров’я школярів. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. [редкол.: М.С. Солопчук (відп. ред.) та ін.]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. Вип. 9. C. 98–108.

Карпман В.Л. Тестирование в спортивной медицине / В.Л. Карпман, З.Б. Белоцерковский, И.А. Гудков. М.: Физкультура и спорт, 1988. 207 с.

Круцевич Т.Ю., Воробйов М.І., Безверхня Г.В. Контроль у фізичному вихованні дітей, підлітків і молоді: навч. посіб. К.: Олімп. література, 2011. 224 с.

Круцевич Т. Ю. Основні напрямки вдосконалення програм фізичного виховання школярів.Теорія і методика фізичного і спорту. 2006. №4. С. 20–27.

Москаленко Н.В. Теоретико-методичні засади інноваційних технологій в системі фізичного виховання молодших школярів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора наук з фіз. виховання і спорту: спец. 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення».Київ, 2009. 44 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ