DOI: https://doi.org/10.32626/2309-8082.2018-0.%p

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ПРЕВЕНТИВНОГО ЗМІСТУ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ФІЗИЧНОГО СТАНУ ДОШКІЛЬНИКІВ

Л.Л. Галаманжук

Анотація


Визначали умови реалізації занять з фізичної культури превентивного змісту, врахування яких підвищить ефективність корекції фізичного стану дошкільників під час реалізації цього педагогічного процесу. Було обґрунтовано такі педагогічні умови: методичний супровід превенції відмінного від необхідного фізичного стану дошкільників у процесі фізичної активності; спрямованість змісту такої активності, реалізованої в різних формах, на корекцію фізичного стану, враховуючи встановлені чинники розвитку його компонентів; взаємодія закладу дошкільної освіти і сім’ї у створенні дитині превентивного освітнього середовища.


Ключові слова


діти; дошкільний період; фізична культура; превенція; фізичний стан.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бех І. Д. Особистісно орієнтоване виховання. Київ, 1998. 203 с.

Галаманжук Л. Л. Структурно-функціональна модель системи превентивного розвитку рухової активності дітей дошкільного віку у процесі занять з фізичної культури. Наукові записки РДГУ. 2015. Вип. 11(54). С. 145-151.

Галаманжук Л. Л. Ефективність методичної системи превентивного розвитку рухової активності у поліпшенні фізичних якостей дітей упродовж шостого року. Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физ. воспитания и спорта. 2015. № 6. С. 3-9.

Галаманжук Л. Л. Ефективність експериментальної системи в оволодінні дітьми основними рухами на мануальну вправність. Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физ. воспитания и спорта. 2015. № 7. С. 3-9.

Галаманжук Л. Л. Превентивний розвиток рухової активності дітей дошкільного віку: монографія. Кам’янець-Подільський: ПП «Медобо-

ри-2006», 2015. 500 с.

Галаманжук Л. Л., Балацька Л. В., Єдинак Г. А. Організація і методика фізичної активності дітей дошкільного віку з формування рухового потенціалу: навч. посібник. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2014. 244 с.

Герасимчук А. Ю., Галаманжук Л. Л., Єдинак Г. А. Програмування занять фізичними вправами превентивної спрямованості для 6-річних дітей: навч. посібник. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2014. 204 с.

Гонтаровська Н. Освітнє середовище як фактор особистості дитини: монографія. Київ: Дніпро–VAL, 2010. 623 с.

Давиденко О. В., Семененко В. П., Фандікова Л. О. Основи програмування фізкультурно-оздоровчих занять з дитячим контингентом. Тернопіль: Астон, 2003. 144 с.

Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології: підручник. 2-ге вид., доповн. Київ: Академвидав, 2012. 352 с.

Дутчак М. Перспективні напрями наукового супроводження реалізації національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація». Вісник Прикарпатського ун-ту. Серія: Фізична культура, 2017. Випуск 27-28. С. 89-93.

Єдинак Г. А. Сравнительная характеристика некоторых факторов,

определяющих управление двигательной активностью детей 7–17 лет с церебральным параличом и без нарушений развития. Физическое воспитание студентов творческих специальностей. 2007. № 1. С. 131-144.

Єдинак Г. Залежність адаптації до навчальної діяльності від зміни показників фізичного стану і розумової працездатності у 6-річних першокласників. Вісник Прикарпатського університету. Фізична культура. 2017. Випуск 25-26. – С. 108-113.

Єдинак Г. А., Галаманжук Л. Л. Стан розвитку функціональних можливостей і фізичних якостей у дітей дошкільного віку на сучасному етапі. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)». 2017. Випуск 5К (86)17. С. 117–121.

Концепція державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року. Дошкільне виховання. 2010. № 9. С. 3-4.

Кремень В. Г. Філософія людиноцентризму в стратегіях освітнього простору. Київ: Педагогічна думка, 2008. 424 с.

Носко М. О. Здоров’язбережувальні технології у фізичному вихованні: монографія. Київ: СПД Чалчинська Н. В., 2014. 340 с.

Носко М. О., Браташ С. В. Педагогічні основи застосування

здоров’язбережувальних технологій у навчальному процесі на уроках фізичної культури в загальноосвітніх школах. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. 2016. Випуск 1(21). С. 116-119.

Оржеховська В. М., Пилипенко О. І.. Превентивна педагогіка: навч. посібник. Черкаси: Відлуння, 2007. 284 с.

Павелків Р. В., Цигипало О. П. Дитяча психологія: навч. посібник. Київ: Академвидав, 2010. 432 с.

Шиян Б. М., Єдинак Г. А., Петришин Ю. В. Наукові дослідження у фізичному виховання та спорті: навч. посібник. 2-е вид., стереот. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2013. 280 с.

Di Tore, P. A., Schiavo, R., D’isanto, T. (2016). Physical education, motor control and motor learning: theoretical paradigms and teaching practices from kindergarten to high school. Journal of Physical Education and Sport, 16(4), 1293-1297. doi: 10.7752/ jpes.2016.04205

Galamandjuk L. (2014). Peculiarities of physical abilities and development of physical features of boys with different orientation of manual motor asymmetry within 4-6 years of life. Journal of Health Sciences, Vol. 4(9). 89-100.

Hardman, K. (2011). Contemporari issues in phisical education. Mayer & Mayer Verlag.

Iedynak G., Galamandjuk L., Dutchak M., Balatska L., Herasymchuk A. , Mazur V. (2017). Effectiveness of different options for teaching children basic movements due to certain handedness. Journal of Physical Education and Sport, Vol. 17(2). 582-589. doi: 10.7752/ jpes.2017.02088

Iedynak G., Galamandjuk L., Ivashchenko V., Stasjuk I., Prozar M., Mazur V., Sliusarchuk V. (2017). Рsychosocial aspects of improving physical activity of children with chronic diseases. Journal of Physical Education and Sport, Vol. 17(3). 1186-1891. doi: 10.7752/ jpes.2017.03183

Iedynak G., Galamandjuk L., Kyselytsia O., Balatska L., Nakonechnyi I., Mazur V. (2017). Physiological characteristics of pubertal schoolchildren with chronic diseases. Journal of Physical Education and Sport, Vol. 17(4). 2462-2466. doi: 10.7752/jpes.2017.04275

Kirk, D., MacDonald, D., Suliva, M. O. (2013). The handbook of physical education. Universidad de Granada: SAGE knowledge.

McKenzie, J. F., Neiger, B., Thackeray, L. R. (2009). Planning, implementing, and evaluating health promotion programs: a primer. Conference University of San Francisco; San Francisco, September 14-18. San Francisco: Pearson Benjamin Cummings.

Pangrazi, R. P. (2007). Dynamic physical education curriculum guide:

lesson plans for implementation. 15-th ed. San Francisco: Pearson Benjamin Cummings.

Wuest, D. A., Bucher, Ch. A. (2005). Foundations of physical education and sport. Mosby: Year Book Inc. Galamandjuk L. L. Peculiarities of scientific and methodical support of preschoolers’ physical education, which has a preventive trend.


Пристатейна бібліографія ГОСТ