DOI: https://doi.org/10.32626/2309-8082.2018-0.%p

Професійна підготовка майбутніх учителів фізичної культури до олімпійської освіти молодших школярів

А.О. Боднар, Д.М. Солопчук

Анотація


Узагальнено висновки науковців щодо понять «підготовка», «професійна підготовка», «професійна підготовка учителя фізичної культури». Сформульовано авторське визначення поняття «підготовка майбутніх учителів фізичної культури до олімпійської освіти молодших школярів», як процес опанування студентами цілісної системи теоретичних знань у галузі олімпійської освіти та усвідомлення їх як професійно значущих, формування на їхній основі професійних умінь і навичок у галузі вказаної педагогічної діяльності, формування системи мотивації щодо оволодіння знаннями, уміннями й навичками реалізації олімпійської освіти молодших школярів у загальноосвітніх навчальних закладах.


Ключові слова


підготовка; професійна підготовка; олімпійська освіта; учитель фізичної культури

Повний текст:

PDF

Посилання


Афонін В., Сениця А. Теорія і практика професійної підготовки студентів інститутів фізичної культури (ІФК) як педагогічна проблемаю. Молода спортивна наука України : зб. наук. праць у галузі фізичної культури і спорту. Львів : НВФ «Українські технології», 2004. Т. 4. С. 7−10.

Вакалова Л. Г., Орлова Э. А., Гетман Е. П. Некоторые итоги анализа учебных планов подготовки специалистов по управлению спортом. Теория и практика физической культуры. 2003. № 3. С. 51.

Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.). Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. - К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. 1728 с.

Гончаренко С. У. Український педагогічний словник. К. : Либідь, 1997.

Деминский А. Ц. Основы теории и методики физического воспитания. Донецк, 1995. 520 с.

Ємельянова Н. Л. Підготовка майбутніх вихователів до роботи над засвоєнням старшими дошкільниками народознавчої лексики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04: Південноукраїнський держ. педагогічний ун-т (м. Одеса) ім. К. Д. Ушинського. Одеса, 2003. 20 с.

Жабаков В. Е. Исследование представлений студентов педагогического вуза о профессиональной деятельности в сфере физической культуры. Теория и методика физической культуры. 2007. № 10. С. 23−25.

Котова Е. В. К вопросу о современном состоянии профессиональной подготовки учителя физической культуры. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наук. монографія. за ред. Єрмакова С. С. Харків : ХДАДМ (XXПI), 2007. № 6. – С. 160–164.

Наумчук В. І. Професійна підготовка майбутніх вчителів фізичної культури в процесі самостійної роботи зі спортивних ігор : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук :спец. 13.00.04 „Теорія та методика професійної освіти”. Тернопіль, 2002. С. 8.

Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті. Освіта. 2002. 24 квіт.-1 трав. (№ 26). С. 2–4.

Однолеток, Т. В., Лянной М. О. До проблеми професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури [Текст]. Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали IX Всеукраїнської науково-практичної конференції : [у 2 т.]. МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури ; [відп. ред. М. О. Лянной ; наук. ред. Т. О. Лоза]. Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. Т. 2. С. 204–208.

Педагогика и психология высшей школы : учеб. пособие для студентов и аспирантов вузов. [М.В.Буланова-Топоркова и др.]. 2-е. изд., доп. и перераб. Ростов н/Д : Феникс, 2002. 543 с. : ил., табл. (Высшее образование).

Педагогическая антропология = An educational anthropology : учеб. пособие / авт.-сост. Б. М. Бим-Бад ; Ун-т Рос. акад. образования. Каф. пед. антропологии. М. : Изд-во УРАО, 1998. 575 с. (Библиотека антропологии).

Каиров И. А. , Петров Ф. Н. Педагогическая энциклопедия. М.,. Т. 3.: Советская энциклопедия, 1966. С. 549.

Петренко С. А. Підготовка майбутніх вихователів до формування у дітей дошкільного віку основних рухових умінь і навичок: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 „Теорія і методика професійної освіти”. К., 2007. С. 8.

Сергеев В. Н. Гуманистическая направленость реализации олимпийского образования: дис. … канд. пед наук : 13.00.04. М., 2003. 200 с.

Степякова Н. Е. Профессиональная подготовка будущего педагога в процессе изучения дисциплин педагогического цикла : дис. ... кандидата пед. наук: 13.00.08. Пенза, 2007. С. 3.

Сущенко Л. П. Професійна підготовка майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту (теоретико-методологічний аспект). Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України ; Запорізький держ. ун-т. Запоріжжя : Запорізький держ. ун-т, 2003. 442 с. : іл.

Ткаченко Н. Шляхи вдосконалення кадрового забезпечення галузі фізичної культури і спорту. Молода спортивна наука України: зб. наук. пр. з галузі фізичної культури та спорту. [Вип. 8: У 4-х т]. Л.: НВФ „Укр. технології”, 2004. Т. 4. С. 348–352.


Пристатейна бібліографія ГОСТ