DOI: https://doi.org/10.32626/2309-8082.2017-0.%p

Застосування інноваційних технологій у формуванні інтересу школярів до систематичних занять фізичною культурою

І. О. Ячнюк, М. Ю. Ячнюк, Ю. Б. Ячнюк

Анотація


Інтерес до занять фізичною культурою та спортом не з’явля-
ється сам по собі, його потрібно формувати у процесі навчання,
враховуючи вікові, анатомо-фізіологічні, психологічні особли-
вості учнів різного віку. Існують різні шляхи підвищення інтер-
есу учнів до занять фізичними вправами. Головну роль в цьому
процесі займає вчитель, який володіє новими формами організа-
ції занять фізичною культурою у загальноосвітніх школах. Мо-
дернізація освіти спонукає до інноваційної діяльності учителя,
яка спрямована на перетворення існуючих форм і методів вихо-
вання, створення нових цілей і засобів її реалізації, тому вона є
одним з видів продуктивної, творчої діяльності людей.


Ключові слова


фізична культура; мотивація; спорт; інновація; урок.

Повний текст:

PDF

Посилання


Амосов Н.М. Роздумья о здоровье./ Н.М. Амосов – М.; Физкультура

и спорт, 1987. – 64 с.

Безверхня Г.В. Мотивація до занять фізичною культурою і спортом

школярів 5-11х класів : автореф. дис. … канд. наук із фізичного вихо-

вання і спорту: спец. 24.00.02 « Фізична культура, фізичне вихован-

ня різних груп населення // Г.В. Безверхня – Львів, 2004. – 23 с.

Божович Л.И. Проблема развитие мотивационной сферы ребенка

/ Под ред. Л.И. Божович, Л.В. Благонадежиной. – М.: Педагогика,

– С. 7-45

Ведмеденко Б.Ф. Теорія і меодика виховання інтересу в учнів до за-

нять фізичною культурою. : автореф. дис. … докт. пед.наук: 13.00.07 /

Б.Ф. Ведмеденко – К., 2005. – 42 с.

Ведмеденко Б.Ф. Теоретичні основи і практика виховання молоді за-

собами фізичної культури / Б.Ф. Ведмеденко. – К, 1993 – 152 с.

Жидко Ю.С. Формирование потребности в непрерывном физиче-

ском совершенствовании старшеклассников общеобразовательных

школ: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / Ю.С. Жидко. – Рига,

– 24 с.

Іванченко Л.П. Формування мотивації у підлітків до систематичних

занять фізичною культурою і спортом: : автореф. дис. … канд. пед.

наук: 13.00.07 «Теорія та методика виховання» / Л.П. Іванченко –

Луганск, 2007. – 20 с.

Отрошко О. Шляхи підвищення інтересу учнів до занять фізичною

культурою та спортом / О. Отрошко. – Матеріали V Міжнародної

науково-практичної конференції. – Тернопіль, 2016. – 59 с.

Шиян Б.М. Теорія фізичного виховання / Б.М. Шиян, В.Г. Папуша. –

Тернопіль: Збруч, 2000. – С. 66-103.

Яворський Т. Використання нетрадиційних засобів у проведенні за-

нять фізичної культури з учнями старшого шкільного віку / Т. Явор-

ський; А. Яворський; А. Чеховська // Спортивна наука України. –

– №1 (52) – С. 33-37.

Ячнюк І. Використання нетрадиційних засобів на уроках фізичної

культури / Ірина Ячнюк, Юрій Ячнюк // Матеріали І Міжнародної

науково-практичної конференції «Актуальні проблеми фізичного

виховання і спорту в сучасних умовах» (15 квітня 2015). – Дніпропе-

тровськ: Дніпропетровський Ун-т ім.. О. Гончара, 2015. – С. 385-387.


Пристатейна бібліографія ГОСТ