DOI: https://doi.org/10.32626/2309-8082.2017-0.%p

Критерії оцінки ефективності організації процесу фізичної підготовки дітей молодшого шкільного віку

С. В. Сембрат, В. В. Погребний

Анотація


Головним напрямом наукових досліджень в галузі регіо-
нальних проблем фізичного виховання є визначення найбільш
ефективних варіантів підбору засобів, методів і форм фізичного
виховання в педагогічному процесі та виявлення науково об-
ґрунтованих факторів, які впливають на становлення фізичного
виховання в різних регіонах України.
Особливий інтерес для практики фізичного виховання дітей і
підлітків становить комплексне дослідження, яке дозволяє отри-
мати інформацію про розвиток і виховання сили, швидкості, ви-
тривалості, гнучкості та спритності в процесі проведення уроку
фізичної культури.
Розроблені педагогічні умови організації фізичної підготовки
дітей молодшого шкільного віку, які враховують вікові законо-
мірності розвитку організму, вимагають контролю і оцінки його
ефективності педагогічної діяльності.
Водночас відомо, що при розробці програми тестування не-
обхідно, щоб тест мав високий ступінь інформативності, був до-
ступним для дітей молодшого шкільного віку і давав можливість
швидко оцінити стан розвитку фізичних якостей.
Даний аспект педагогічного процесу є завершальним етапом
в системі управління фізичною підготовкою дітей молодшого
шкільного віку. Він передбачає застосування відповідних тестів.
Необхідно зазначити, що розроблені та рекомендовані для
практики тести повинні відповідати особливостям вікового роз-
витку дітей та підлітків, а інформаційна значущість базується на
методах математичної статистики.


Ключові слова


фізична підготовка; фізичний розвиток; якості.

Повний текст:

PDF

Посилання


Вільчковський Е. С. Навчальна робота з фізичної культури в 1–3

класах / Е. С. Вільчковський, М. П. Козленке, С. Ф. Цвек. – К. : Рад.

школа, 1989. – 223 с.

Волков Л.В. Физическое воспитание учащихся / Л.В. Волков. – К.:

Родная школа, 1988. – 184 с.

Выгодский Л.С. Проблемы возрастной периодизации детского раз-

вития /Л.С. Выгодский // Вопросы психологи –1972. – № 2 – С. 14-16.

Гужаловский А. А. Темпы роста физических способностей как кри-

терий отбора юных спортсменов / А.А. Гужаловський // Теория и

практика физической культуры. – 1979. – № 9. – С. 32–33.

Круцевич Т. Ю. Методы исследования индивидуального здоровья

детей и подростков в процессе физического воспитания / Т. Ю. Кру-

цевич – К.: Олимпийская література, 1999. – 231 с.

Куц А.С. Модельные показатели физического развития и физической

подготовленности населения Центральной Украины / А.С. Куц –

К.: Искра, 1993. – 256 с.

Сергієнко Л.П. Тестування рухових здібностей школярів / Л. П. Сер-

гієнко – К.: Олимпийская литература, 2001. – 439 с.

Сембрат С.В. Ігрове спрямування фізичної підготовки дітей молод-

шого шкільного віку: автореф. ... канд. наук з фізичного виховання і

спорту: спец. 24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання різних

груп населення” / С.В. Сембрат. – Львів 2003. – 21с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ