DOI: https://doi.org/10.32626/2309-8082.2017-0.%p

Впровадження української народної фізичної культури в навчально-виховний процес дітей і молоді

О. В. Потужній, О. В. Мурай

Анотація


У статті висвітлюються напрями оптимізації становлення
національної системи фізичного виховання з урахуванням осо-
бливостей культурно-історичного середовища і традицій укра-
їнського народу.
Узагальнення досвіду функціонування українських народних
рухливих ігор в сучасних умовах засвідчує, що ідея національно-
го відродження разом з розбудовою державності охопила значні
верстви населення і створила певні передумови для повноцінно-
го розвитку культури. Наявність багатьох складових народної
фізичної культури практично у всіх сферах життєдіяльності
нації засвідчує пробудження значного інтересу до національних
традицій у галузі тілесного виховання серед найширших верств
людей.
Одним із важливих аспектів національного відродження є
адекватне відтворення української народної фізичної культу-
ри як динамічної, цілісної культурно-педагогічної системи. А
це стане можливим лише тоді, коли традиції народної фізичної
культури стануть надбанням найширших верств населення.


Ключові слова


відродження; національна культура; традиції.

Повний текст:

PDF

Посилання


Антонович В.Р. Про козацькі часи на Україні / В.Р. Антонович. – К. :

Дніпро, 1991. – 257 с.

Братисюк М. Відродження української культури, як проблема онов-

лення культурних цінностей / М. Братисюк // Культурне відроджен-

ня в Україні: зб. наук. праць. – Львів: Астериск, 1993. – С. 141 – 154.

Карпова І.Б. Фізична культура та формування здорового способу

життя навч. посібник / І.Б. Карпова, В.Л. Корчинський, А.В. Зотов. –

К.: КНЕУ, 2005. – 104 с.

Левків В.І. Використання засобів української народної фізичної

культури у фізичному вихованні дітей молодшого шкільного віку:

автореф. дис. ... канд. фіз. вих.: спец. 24.00.02 / В.І. Левків. – Волин-

ський державний університет ім. Лесі Українки – Луцьк, 1998. – 24 с.

Наказ МОН України № 641 від 16 червня 2015 року «Про затвер-

дження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і мо-

лоді, Заходів щодо реалізації концепції національно-патріотичного

виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо націо-

нально-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних за-

кладах» Режим доступу: http: // osvita. ua / legislation/ Ser _osv / 47154/

Приступа Є.Н. Українські народні ігри / Є.Н. Приступа, В.І. Левків,

О.В. Слімаковський. – Л: ЛДУФК, 2012. – 432 с.

Приступа Є.Н. Традиції української національної фізичної культури /

Є.Н. Приступа, В.С. Пилат. – Львів: Троян, 1991. – 104 с.

Приступа Є.Н. Народна фізична культура українців / Є.Н. Приступа. –

Львів: УСА, 1995. – 254 с.

Солопчук М.С. Історія фізичної культури: навч. посібник / М.С. Cо-

лопчук. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2000. – 243 с.

Цьось А.В. Українські народні ігри і забави / А.В. Цьось. – Луцьк:

Надстир’я, 1994. – 86 с.

Шиян Б. М. Теорія і методика фізичного виховання школярів: [під-

руч. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту] / Б. М. Шиян –

Т.: Навч. книга – Богдан, 2004. – Ч. 2. – 248 с.

F.C.Bakker. H.T.Whiting, H. van der Brug. Sport psichology. Concepts

and Applikations, Chistester 1990.

Skrabanek P. Smoking and statistic overkill / P.Skrabanek. // Lanct. –

– Vol.34. – № 8829. – Р. 1208–1209.


Пристатейна бібліографія ГОСТ