DOI: https://doi.org/10.32626/2309-8082.2017-0.%p

Аквааеробіка як засіб оздоровлення молоді

І. В. Постернак

Анотація


Погіршення фізичного стану молоді виступає проблемою
галузі фізичного виховання і спорту. Методики, що застосову-
ються є застарілими і не враховують інтереси молоді. У резуль-
таті проведеного нами аналізу існуючого науково-практичного
матеріалу можна впевнено стверджувати про позитивний ефект
використання засобів аквааеробіки з метою поліпшення фізич-
ного стану, підготовленості та фізичної форми молоді. В резуль-
таті занять аквааеробікою також відмічено значний оздоровчий
ефект, покращення кровопостачання серця і м’язів, формування
правильної постави. Це складає передумови до необхідності змі-
ни змістового наповнення занять фізичною культурою відповід-
но до сучасних тенденцій.


Ключові слова


аквааеробіка; молодь; здоров’я.

Повний текст:

PDF

Посилання


Болтєнкова О. М. Шляхи впровадження аквааеробіки в навчальні

заняття з плавання студентів нефізкультурних вищих навчальних

закладів / О. М. Болтєнкова // Слобожанський науково–спортивний

вісник : [ наук. теор. журн. ]. – 2012. – № 3. – С. 30–32

Булгакова Н.Ж. Обоснование методики занятий аэробикой // Здо-

ровье и физическое состояние населения России на рубеже ХХІ

века: материалы международной научно – практической конферен-

ции 24 – 25 ноября 1994 г. / Н.Ж Булгакова, И.А. Лысова. – Москва,

– С. 15 – 17.

Виленский М.Я. Физическая культура в гуманитарном образова-

тельном пространстве вуза // Физическая культура: воспитание, об-

разование, тренировка. – 1996. – № 1. – С. 27-32.

Казакова Н.А. Аквааэробика как нетрадиционное средство для

улучшения физического состояния студенток / Н.А. Казакова // На-

учно-теоретический журнал «Ученые записки». – 2007. – № 6 (28). –

С. 36-41.

Лисицкая Т.С. Аэробика: теория и методика / Т.С. Лисицкая, Л.В.

Сиднева. – М.: Федерация аэробики России, 2002. – 232 с.

Насонова Л. Приглашение на акваданс: водная гимнастика для всех //

Физкультура и спорт. – 1995. – № 6. – С. 10.

Полухина Т.Г. Классификация и типология упражнений в аквааэро-

бике как основа для разработки технологии обучения / Т.Г. Полухи-

на: автореф. дис. ... канд. пед. наук, 2003. – 22 с.

Русяева А.А. Способы привлечения студенток к занятиям физиче-

ской культурой //Классический университет в российском образо-

вательном пространстве (к 90 –летию Пермского государственного

университета): материалы междунар. науч. – метод. конф. / А.А. Ру-

сяева, Е.Б. Коломейцева, Л.С. Черкасова. – Пермь, Пермcкий универ-

ситет, 2006. – 420 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ