DOI: https://doi.org/10.32626/2309-8082.2017-0.%p

Зміст і форми підготовки майбутніх фахівців з фізичної реабілітації до забезпечення соціальної адаптації школярів з церебральним паралічем

В. М. Мисів, Ю.В. Юрчишин

Анотація


У дослідженні розроблено й апробовано зміст і форми сис-
теми підготовки майбутніх фахівців з фізичної реабілітації до
забезпечення соціальної адаптації школярів з церебральним па-
ралічем. Запропонована система передбачає відповідний зміст
підготовки, педагогічний контроль, педагогічні умови реалізації
змісту, впровадження яких у навчальний процес здійснюється
поетапно, забезпечуючи високий рівень готовності майбутніх
фахівців з фізичної реабілітації до досліджуваного виду діяль-
ності, що виявляється в здатності самостійно використовувати
та збільшувати свої знання й уміння в напрямку її використання
при забезпеченні соціальної адаптації школярів з церебральним
паралічем.


Ключові слова


фахівці з фізичної реабілітації; соціальна адаптація; школярі з церебральним паралічем

Повний текст:

PDF

Посилання


Азарський І. М. ДЦП. Нові лікувально-педагогічні та психологічні

програмні можливості для практичних лікарів і педагогів : [навч. по-

сібник] / І. М. Азарський, О. О. Азарська. – Хмельницький : Поділля,

– 147 с.

Ганзина Н. В. Система рекреативно-восстановительных меропри-

ятий в социальной адаптации инвалидов с последствиями детского

церебрального паралича : автореф. дис. на соиск. науч. степени канд.

пед. наук : спец. 13.00.04 «Теория и методика физического воспита-

ния, спортивной тренировки и оздоровительной физической куль-

туры» / Н. В. Ганзина. – М. : РГАФК, 1997. – 21 с.

Єдинак Г. А. Фізичне виховання дітей з церебральним паралічем :

[монографія] / Геннадій Анатолійович Єдинак. – Кам’янець-Поділь-

ський : ПП О. А. Буйницький, 2009. – 394 с.

Завацький В. І. Концепція підготовки спеціалістів фізичної культу-

ри та спорту в Україні / В. І. Завацький // Підготовка спеціалістів

фізичної культури та спорту в Україні : м-ли Першої республ. конф. –

Луцьк : Надстир’я. – 1994. – С. 8–16.Загвязинский В. И. Теория обу-

чения : современная интерпретация : [учеб. пособие] / Загвязинс-

кий В. И. – М. : Издательский центр «Академия», 2001. – 192 с.

Іванова Л. І. Сучасні підходи до професійної підготовки майбутньо-

го вчителя фізичної культури / Л. І. Іванова // Педагогічний процес:

теорія і практика : зб. наук. пр. – К. : Міленіум, 2006. – Вип. 1. –

С. 63–73.

Карпюк Р. П. Компоненти та рівні готовності майбутніх учителів фі-

зичної культури до розв’язання педагогічних ситуацій / Р. П. Карпюк

// Наукові записки Вінницького державного педагогічного універси-

тету. Серія: Педагогіка і психологія. – 2004. – № 11. – С. 44–46.

Ковінько М. С. Професійно-прикладна спрямованість занять фізич-

ною культурою з учнями з церебральним паралічем : [метод. реком.] /

М. С. Ковінько, О. С. Куц. – Львів, 1999. – 312 с.

Сергієнко Л. П. Тестування рухових здібностей школярів / Л. П. Сер-

гієнко. – Київ: Олімпійська література, 2000. – 439 с.

Юрчишин Ю. В. Стан та особливості мотиваціі студентів до руховоі

активності оздоровчоі спрямованості на сучасному етапі реалізаціі

фізичного виховання у ВНЗ / Ю. В. Юрчишин // Педагогіка, психоло-

гія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб.

наук. пр. за ред. С.С. Єрмакова. – Харків : ХДАДМ (ХХПІ), 2012. –

No 4. – С. 118-123.

Yurchyshyn Y.V. Modern information tools: their place in students’ extracurriculum

and involvement of them in motor activity of health related

orientation. Physical education of students, 2015; 4:44–50. http://dx.doi.

org/10.15561/20755279.2015.0407


Пристатейна бібліографія ГОСТ