DOI: https://doi.org/10.32626/2309-8082.2017-0.%p

Здоровий спосіб життя студентської молоді: потреби й ціннісні орієнтири

І.О. Кучинська

Анотація


У статті акцентується увага на ключових ціннісних орієнти-
рах здорового способу життя студентської молоді. Висвітлюють-
ся його основні компоненти (якість харчування, умови побуту,
умови праці, рухова активність, недопущення хімічної залежно-
сті). Підкреслюється важливість і значущість фізичного, анти-
наркогенного й сексуального виховання.


Ключові слова


здоровий спосіб життя; студентська молодь; цінності; потреби; пріоритетні напрямки

Повний текст:

PDF

Посилання


Алексюк А. М. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія :

Підручник / А. М. Алексюк. – К. – 1998. – С. 34.

Андрущенко В. Сучасна соціальна філософія / В. Андрущенко,

М. Михальченко – К. : Генеза, 1996. – 368с.

Андрущенко В. Культура. Ідеологія. Особистість / В. Андрущенко,

Л. Губернський, М. Михальченко – К., 2002. – С. 75–103.

Бабкін В. Д. Соціальна держава та захист прав людини / В. Д. Бабкін

// Правова держава. Щорічник наукових праць. – К. : Ін-т держави і

права ім. Корецького НАН України. – 477 с.

Бех І. Д. Виховання особистості: У 2 кн. Кн. 1: Особистісно-орі-

єнтований підхід: теоретико-технологічні засади: Наук. Видання

/ І. Д. Бех. – К. : Либідь, 2003. – 280 с.

Бех І. Д. Виховання особистості: У 2 кн. Кн. 2 : Особистісно-орієн-

тований підхід : науково-практичні засади / І. Д. Бех – К. : Либідь,

– 344 с.

Битинас Б. П. Введение в философию воспитания / Б. П. Битинас. –

М., 1996. – С. 19 –25

Всемирная энциклопедия. Философия. – М.: АСТ ; Минск : Харвест,

Современный литератор, 2001. – С. 801.

Гончаренко Семен. Український педагогічний словник / Семен Гон-

чаренко // – К. : Либідь, 1997. – 376 с.

Енциклопедія освіти / гол. ред. В. Г. Кремень ; Акад. пед. наук Укра-

їни. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – С. 87.

Євтух М. Б. Педагогіка : теорія та історія / Галузинський В. М., Єв-

тух М. Б. : навч. посіб. – К. : Вища шк., 1995. – 237 с.

Ильин Е. П. Мотивация и мотивы / Е. П. Ильин. – СПб., 2000. –

С. 11–23.

Карпенчук С.Г. Філософія освіти (загальна теорія педагогіки) : моно-

графія / С.Г. Карпенчук. – К. : Видавничий Дім “Слово”, 2013. – 688 с.

Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / А.І. Кузь-

мінський. – 2-ге вид., стер. – К. : Знання, 2011. – 486 с.

Кучинська І. О. Громадянське виховання в Україні : минулий досвід

та сучасні потреби : навчальний посібник / І. О. Кучинська. – Кам’я-

нець-Подільський : видавець ПП Зволейко Д. Г., 2015. – 112 с.

Козяр М.М. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / М.М. Козяр,

М.С. Коваль. – К. : Знання, 2013. – 327 с.

Ортинський В.Л. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. [для студ.

вищ. навч. закл.] / В.Л. Ортинський – К. : Центр учбової літератури,

– 472 с.

Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / М.М. Фіцула. –

-ге вид., доп. – К. : Академвидав, 2010. – 456 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ