DOI: https://doi.org/10.32626/2309-8082.2017-0.%p

Контроль та самоконтроль за станом здоров’я студентів на заняттях з фізичної культури

О. Г. Коваль

Анотація


В сучасних наукових дослідженнях важлива роль відводить-
ся контролю та самоконтролю за станом здоров’я як невід’ємній
частині педагогічного процесу у вищому навчальному закладі.
На основі одержаних даних можна оцінювати реакцію організму
на фізичне навантаження під час занять фізичними вправами.
Цілеспрямоване керування розвитком фізичних якостей немож-
ливе без належного контролю стану організму, що обумовлює
спостереження за зміною його функціональних можливостей,
застосування раціональної системи контролю фізичного розвит-
ку, фізичній підготовленості і працездатності студентів. В даній
статті розглядаються питання методів контролю та самоконтр-
олю студентів як невід’ємної частини педагогічного процесу у
вищому навчальному закладі, які доцільно проводити на занят-
тях з фізичної культури. Аналізуються об’єктивні та суб’єктивні
показники самоконтролю, звертається увага на фізіологічні по-
казники рівня здоров’я. Підтверджується, що для успішного про-
ведення занять з фізичної культури викладач повинен володіти
інформацією про загальний фізичний стан студентів.


Ключові слова


фізична культура; контроль; самоконтроль; рівень здоров’я; об’єктивні показники; суб’єктивні показники; функціональний стан; тестування рівня здоров’я.

Повний текст:

PDF

Посилання


Волков В.Л. Основи теорії та методики фізичної підготовки сту-

дентської молоді: навч.посібник / В.Л.Волков. – К.:Освіта України,

– 256 с.

Камаєва О.К. Фізична самопідготовка студентів / О.К. Камаєва.-

Харків: ХНАМГ, 2008. – 54 с.

Теорія і методика фізичного виховання: підручник для ВНЗ фізич-

ного виховання і спорту : в 2 т. / за ред. Т.Ю. Круцевич. – К.: Олімпій-

ська література, 2008. – Т.1. – 392 с.; Т. 2. – 368 с.

Плахтій П.Д. Основи фізичного виховання студентської молоді / П.Д.

Плахтій, О.Г. Коваль, С.П. Рябцев, В.М. Марчук. - Кам’янець-Поділь-

ський: ПП Буйницький О.А., 2011. - 284 с.

Ярославська Л. Контроль та самоконтроль на заняттях з фізичного

виховання як чинники підвищення якості навчання / Л. Ярославська

// Молода спортивна наука України. – 2013. – Т. 2. – С. 268-274.


Пристатейна бібліографія ГОСТ