: ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

На базі факультету фізичної культури Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка до 30 жовтня 2015 року планується видати друком «Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини», Випуск 8.

Вісник зареєстрований у 2010 р. Президією ВАК України як наукове фахове видання з питань фізичного виховання, спорту і здоров’я людини. У 2013 р. отримав Свідоцтво (Серія КВ № 20175-9975 ПР від 05.07.2013 р.), згідно якого друк видання може здійснюватися змішаними мовами: українською, російською, англійською, німецькою, польською. Видання зареєстроване в міжнародних науково-метричних базах Google Scholar та
“INDEX COPERNICUS” (Польща) індекс ICV 2013: 5.86.

Вимоги до змісту та оформлення наукових статей
Зміст: віддзеркалити нові результати досліджень, які раніше (або паралельно) не публікувалися у наукових виданнях. Для дотримання вимог ВАК України до наукових статей (Постанова № 7-06 від 15 січня 2003 р.) рекомендуємо жирним шрифтом виділити такі елементи статті: постановка проблеми, аналіз ак туальних досліджень, мета статті, виклад основного матеріалу, висновки.
Робочі мови: українська, російська, англійська, німецька, польська.
Обсяг статті: 10-12 сторінок.
Термін подачі матеріалів – до 30.10.2015 р.
Форма: електронний варіант виконувати в редакторі Word формат rtf; шрифт – Times New Roman; розмір шрифту – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; розмір полів: ліве – 30 мм, праве – 10мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм; формат паперу – А4. Рисунки надавати за можливості векторною графікою. Скановані рисунки – з роздільною здатністю не менше 300 dpi. Формули набирати в Microsoft Education 3.0. Написи до рисунків, схем, таблиць і список використаних джерел – шрифтом розміром 12 пт. Посилання на джерела у тексті подавати у квадратних дужках.
Шифр УДК: в першому рядку зліва вирівняти за першою літерою другого рядка основного тексту.
Анотації та ключові слова – українською, російською та англійською (до 1000 друкованих знаків) мовами (перед текстом статті, міжрядковий інтервал – 1; розмір шрифту – 12).

Стаття має бути ретельно перевірена й повністю відредагована. Редакційна колегія залишає за собою право направляти матеріали на додаткове рецензування, відхиляти статті, що не відповідають вимогам або науковим напрямкам Вісника.
До статті додаються:
1. Відомості про автора (-ів): прізвище, ім’я, по батькові, вчений ступінь, вчене звання, місце роботи, посада, домашня адреса, електронна пошта, контактний телефон (вичерпну інформацію подати на наступній сторінці після статті).
2. Відзив-рецензія доктора наук, професора.
Електронний варіант статті та відомостей про авторів надіслати на E-mail кафедри теорії і методики фізичного виховання та здоров’я людини: besarabchuk@kpnu.edu.ua
Видання здійснюється із залученням авторських коштів: 25 грн. за 1 сторінку тексту.
Паперову версію, електронні носії з інформацією та поштовий переказ за послуги друку надсилати на адресу:
Бесарабчук Геннадій Володимирович (заступник декана факультету фізичної культури з наукової роботи та інформатизації навчального процесу)
Факультет фізичної культури,
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, вул. Огієнка, 61, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл., Україна, 32300;
Тел.: (03849) 3-12-03; моб. 0677875423; факс (03849) 3-12-03
Вичерпна інформація про вимоги до публікацій – на сайтах:
http://www.kpnu.edu.ua
У редакцію надсилаються два примірники рукопису статті однією із робочих мов видання загальним обсягом до 10-12 сторінок (у тому числі список літератури, таблиці (не більше 4), рисунки (не більше 4), надруковані на білому папері формату А4 (210 мм×297 мм), відповідний файл у текстовому редакторі Word for Windows 6.0, 7.0 та експертний відгук-рецензія про можливість відкритого опублікування. Текст статті повинен містити ключові слова, а також анотації українською, російською та англійською (до 1000 знаків) мовами. Бажано, щоб назва статті була короткою та відображала її зміст. У кінці рукопису вказуються переклад прізвищ авторів та назви статті українською, російською та англійською мовами, повна назва організації, в якій виконана робота та дата відправлення в редакцію. Один із рукописів підписується авторами. На окремому аркуші надається інформація про авторів (прізвище та ім’я, повна назва організації, посада, вчений ступінь і звання, поштова адреса, телефон, е-mail).