ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РУКОПИСІВ

2020-05-13

Терміни подання рукописів – до 26: березня, червня, вересня, грудня.

Але звертаємо Вашу увагу, що в зв’язку з особливостями поточного періоду, наступний випуск вийде у червні. Тому матеріали приймаються до 26 травня.

Матеріали, подані для опублікування, повинні відповідати тематиці журналу.

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. У випадку невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

Журнал приймає до розгляду наукові статті за умови, що дослідження:

 • не було опубліковане раніше в іншому журналі;
 • не перебуває на розгляді в іншому журналі;
 • усі співавтори згідні з публікацією статті.

Статті приймаємо тільки з оригінальним авторським текстом, запозичення в обсязі не більше 10 % повинні бути оформлені із зазначенням посилань на джерела.

Подаючи статтю в журнал, автор цим:

 • висловлює згоду на розміщення повного її тексту в мережі Інтернет;
 • погоджується з рекомендаціями щодо стандартів COPE відповідно до принципів етики наукових публікацій.

(https://publicationethics.org/files/International%20standards_authors_for%20website_11_Nov_2011.pdf )

Автори дають згоду на збір й обробку персональних даних із метою їх внесення в базу даних згідно із Законом України № 2297-VІ «Про захист персональних даних» від 01.06.2010. Імена та електронні адреси, указані користувачами сайту цього видання, використовуватимуться лише для виконання внутрішніх технічних завдань; вони не поширюватимуться та не передаватимуться стороннім особам.

Відповідальність за зміст статті несуть автори, а не редколегія чи видавництво.

Мова рукопису – українська, російська, англійська, польська.

 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РУКОПИСІВ

Файл рукопису повинен уміщувати:

 • назву статті (до 12 слів прописними літерами) ;
 • прізвище, ім’я автора(-ів), афіліацію (місце роботи або навчання, місто, країна);
 • e-mail контактного автора;
 • анотацію (структуровану з виокремленням підзаголовків напівжирним шрифтом: актуальність теми дослідження, мета й методи або методологія дослідження, результати роботи та ключові висновки; ключові слова (5–6 слів або стійких словосполучень, за якими надалі можливо виконати пошук статті), які відображають специфіку теми, об’єкт і результати дослідження, та які не дублюють слова з назви статті.
 • текст статті (з визначеними рубриками), а також:
 • висловлення вдячності (за необхідності);
 • інформація про відсутність конфлікту інтересів;
 • джерела та література.

Метадані (анотації) подаються мовою оригіналу статті та англійською; якщо мова статті англійська, то метадані подають англійською та українською мовами, якщо польська (російська), тоді три анотації: мовою оригіналу, англійською   та українською.

Використання комп’ютерного перекладу не допускається. Додаткова анотація (мовою, що відрізняється від мови тексту статті) повинна бути розширеною.

Розширена анотація, не менше 1800 знаків.

Неприпустимим є використання нерозшифрованих абревіатур і вперше уведених термінів. Усі абревіатури повинні бути розшифровані при першому вживанні. Якщо абревіатур багато, то можна зробити список із розшифруванням кожної з них перед текстом статті.

Текст статті повинен відповідати формату IMRAD (Introduction, Methods, Results, Discussion), тобто наявними повинні бути такі розділи: вступ; матеріал і методи дослідження; результати дослідження; дискусія; висновки.

Вступ (постановка наукової проблеми та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями, аналіз досліджень, у яких започатковано розв’язання цієї проблеми й на які спирається автор; виокремлення не розв’язаних раніше частин загальної проблеми, які розкриває означена стаття).

Матеріал і методи дослідження. Мета дослідження (метою повинно бути розв’язання проблеми або отримання знань щодо неї. Мета дослідження орієнтує на його кінцевий результат, завдання формулюють питання, на які потрібно отримати відповідь для реалізації мети дослідження. Для формулювання мети бажано використовувати слова встановитивиявити, розробити, довести та ін.) Цей розділ повинен бути коротким, але достатнім, щоб дати змогу іншим ученим повторити дослідження, та містити три підрозділи (можна додати інші підрозділи, якщо є така потреба)

(1) Учасники: вказати кількість учасників, вік, спортивну кваліфікацію досліджуваних. Відзначити, що від усіх учасників отримано інформовану згоду на участь у цьому експерименті.

Протокол збору даних, процедури, досліджувані параметри, методи вимірювань й апаратура повинні бути описані досить докладно, щоб дати змогу іншим ученим відтворити результати. Мають бути представлені посилання на використані методи. Маловідомі та істотно модифіковані методи повинні бути описані докладно, назви використаних пристроїв – супроводжуватись інформацією про виробника (назва, місто й країна), зазначеного в дужках.

Надання інформації про дорослих учасників експерименту вимагає їх офіційної згоди, у випадку участі дітей потрібно мати письмову згоду їхніх батьків; про зазначене вказують в тексті рукопису. Зокрема, необхідно зазначити, чи проводилася процедура відповідно до етичних стандартів відповідального комітету з прав (експериментів або інституційного регіонального) або Гельсинської декларації 2008 та 2013 років.

(2) Організація дослідження: це резюме повинно бути коротким, точним і логічним (коротка інформація про кожний крок виконання досліджень, тривалість і послідовність проведення експерименту). Зазначити використані прилади, обладнання, тести.

(3) Статистичний аналіз: автори повинні пояснити, які статистичні методи використано під час аналізу представлених даних у розділі «Результати дослідження», та обґрунтувати їх застосування. Статистичні методи повинні бути описані детально, щоб забезпечити перевірку представлених результатів. Статистичні значення мають бути показані разом із даними в тексті, а також у таблицях і рисунках. У кінці статистичного аналізу автори повинні вказувати рівень значущості та використані статистичні програми.

Звертаємо увагу авторів, що просте перерахування використаних методів дослідження редакція не приймає.

Редакція залишає за собою право вимагати будь-які вихідні дані від авторів на будь-якій стадії в процесі розгляду або публікації, у тому числі після публікації. Відмова від надання запитуваної інформації може призвести до затримки публікації або скасування прийому.

Результати дослідження. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів (результати досліджень з обов’язковою статистичною обробкою даних потрібно подавати у вигляді таблиць, графіків, діаграм. Дані, які відображаються в таблицях, мають бути суттєвими, повними, достовірними. Заголовок таблиці, назва графіка або діаграми повинні  відповідати їхньому змісту. Переказувати словами дані  таблиць і графіків неприпустимо. Результати дослідження мають бути обов’язково проаналізовані.

Дискусія. Цей розділ вважається найважливішим елементом наукової статті. Він має максимально доводити правильність погляду автора, узагальнюючи і порівнюючи результати власних досліджень та дані інших авторів щодо підтвердження тієї чи іншої наукової гіпотези. Потрібно пояснити суть отриманих даних, оцінити можливі протиріччя та неочікувані результати, запропонувати подальші напрямки досліджень.

Висновки (подається коротке форму­лювання результатів дослідження, осмислення та узагальнення теми, а також перспективи для майбутніх досліджень. Висновки повинні бути лаконічними, конкретними, обґрунтованими, відповідати меті дослідження та випливати з основного змісту роботи).

Висловлення вдячності (за необхідності).

Інформація про відсутність конфлікту інтересів.

Джерела та література (перелік посилань «Джерела та література» – це бібліографічний опис джерел, використаних під час підготовки статті, виконаний мовою оригіналу та оформлений відповідно до ДСТУ 8302:2015: Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання (http://lib.pu.if.ua/files/dstu-8302-2015.pdf).

Після тексту статті повинен міститися зазначений список. Усі джерела зі списку повинні бути процитованими у тексті рукопису, в іншому випадку відповідний елемент має бути вилучений. Якщо стаття, на яку є посилання, має цифровий ідентифікатор DOI (http://www.doi.org/index.html), його обов’язково потрібно вказувати.

Список літератури повинен містити достатню кількість сучасних (за останні п’ять років) джерел за проблематикою дослідження.

До списку потрібно включати наукові статті українських і зарубіжних авторів.

Допускається посилання на власні праці авторів статті (самоцитування), але не більше, ніж 25 % від загальної кількості джерел.

При цьому, якщо в переліку використано джерела іноземною мовою, їх не потрібно перекладати українською/російською.

Одразу після опису кожного джерела подається його дубльована версія (як при оформленні «References»), яку оформлюють за стандартом APA (http://www.apastyle.org/) англійською мовою (та/або із застосуванням транслітерації). При цьому, порядковий номер не проставляють та не вказують назву «References».

Приклади:

Статтю у журналі оформлюємо так:

 1. Блистів Т. Мотиваційні пріоритети школярів до занять у центрах дитячо-юнацького туризму. Спортивна наука України. 2015. № 1(65). С. 70–75. URL: http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/ view/293.

Blystiv, T. (2015), “Motyvatsiini priorytety shkoliariv do zaniat u tsentrakh dytiacho-yunatskoho turyzmu” [Motivational Priorities of Pupils to Classes In Centres of Children And Youth Tourism]. Sports science of Ukraine, 1(65), pp. 70–75. Retrieved from: http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/293. [in Ukraine].

 

Назву статті з мови оригіналу подаємо у транслітерації, для цього назву беремо у такі лапки – “ “; потім у таких дужках [ ] подаємо переклад назви статті англійською; назву журналу з мови оригіналу перекладаємо на англійську, а подаємо її курсивом, потім проставляємо номер журналу (просто цифра – як у прикладі), або випуску – тоді пишемо issue__, або том (volume__); сторінки позначаємо – рр.; наприкінці у таких дужках [ ] вказуємо, якою мовою в оригіналі написано статтю.   

Зверніть увагу на коми після прізвища та року видання джерела інформації, а також коми і крапки в тексті оформлення.

 

Посібник (монографія, документальне джерело) оформлюємо так:

1. Бех І. Д. Виховання особистості : монографія. Київ : Либідь, 2008. 848 с.

    Behh, I. D. (2008), Vykhovannya osobystosti [Education of personality]. Lybid, Kyiv.
848 p. [in Ukraine].

Назву посібника (іншого зазначеного джерела інформації) подаємо у транслітерації курсивом, але без лапок, як у випадку зі статтею. Потім у таких дужках [ ] подаємо переклад назви англійською. Після цього даємо назву видавництва, а після нього – місто видання та кількість сторінок, їх позначаємо – р.; наприкінці у таких дужках [ ] вказуємо, якою мовою в оригіналі написано посібник (інше зазначене джерело інформації).   

Зверніть увагу на коми після прізвища та року видання джерела інформації, а також коми і крапки в тексті оформлення.

 

Автореферат дисертації оформлюємо так:
 1. Гриньова Т. І. Вплив оздоровчих занять різними видами спортивного туризму на формування фізичного стану дітей 10–13 років : автореф. дис.... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 Харків. держ. акад. фіз. культури. Харків, 2014. 20 c.

          Hrynova, T. I. (2014), “Vplyv ozdorovchykh zaniat riznymy vydamy sportyvnoho turyzmu na formuvannia fizychnoho stanu ditei 10–13 rokiv” [Impact of health related sessions of varios types of sports tourism on physical condition formation of children aged 10–13 years]: abstract of the dissertation for the sciences degree of сand. sciences in phys. education and sports: 24.00.02 Kharkiv State Academy of Physical Culture. Kharkiv. 20 p. [in Ukraine].

Зверніть увагу на коми після прізвища та року видання джерела інформації, а також коми і крапки в тексті оформлення.

 

Дисертацію оформлюємо так само, як автореферат, за винятком такого:

замість словосполучення – abstract of the dissertation – зазначаємо – the dissertation. Далі, так само, за текстом про те, з яких наук (педагогічних, фізичного виховання і спорту, технічних або інших), шифру спеціальності і т. д.

 

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

 1. Обсяг основного тексту статті – від 8 сторінок.
 2. Текстові матеріали повинні бути підготовлені в редакторі MS Word (*.doc).
 3. Параметри сторінки:

формат – А4, поля – зліва – 3 см, справа – 1 см, зверху й знизу – 2 см, без колонтитулів та нумерації сторінок.

 • Шрифт основного тексту - Times New Roman, розмір символа (кегель) – 14, звичайний, рядки без переносів.
 • Параметри абзацу:

- вирівнювання – за шириною;

- міжрядковий інтервал – 1,5;

- відступ першого рядка – 1 см;

- інтервал між абзацами – 0 мм.

 1. Таблиці й рисунки. Кількість табличного матеріалу та ілюстрацій повинна бути доречною. Цифровий матеріал подається в таблиці, що має порядковий номер, Вирівнювання назви по лівому краю. Наприклад: Таблиця 1 – Розподіл студентів за рівнем  фізичної активності. Розташування назви – над таблицею. Текст таблиці подається шрифтом Times New Roman, кегль 12, інтервал 1. Формат таблиць – лише книжковий.

Рисунок повинен бути єдиним графічним об’єктом (тобто згрупованим). Для рисунків, виконаних у програмі Excel, потрібно додатково до статті відправити файл Excel (97-2003).

Ілюстрації також слід нумерувати; вони повинні мати назви, указані поза згрупованим графічним об’єктом (наприклад: Рис. 1  Динаміка фізичної працездатності). Ілюстративний матеріал обов’язково повинен бути контрастним чорно-білим, спосіб заливки в діаграмах – штриховий).

Формули (зі стандартною нумерацією) потрібно виконувати в редакторі Microsoft Equation. Підписи рисунків та формул повинні бути доступні для редагування. Усі графічні об’єкти не повинні бути сканованими.

Якщо стаття не відповідає вищезазначеним вимогам або її науковий рівень недостатній, то редакційна рада пропонує усунити невідповідності.

Одночасно з рукописом подається авторська довідка. Вона повинна містити такі елементи (укр. та англ.):

Прізвище, ім’я, по-батькові

Науковий ступінь

Вчене звання

Посада

Місце роботи.

Обов’язково потрібно вказати:  

ORCID

Телефон моб.