DOI: https://doi.org/10.32626/2309-8082.2018-0.%p

ШЛЯХИ ПОСИЛНННЯ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ ДО ОЗДОРОВЧОЇ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ

Ю.В. Юрчишин, В.М. Мисів, В.М. Марчук, Д.В. Марчук

Анотація


Дослідження присвячене визначенню ефективності запропонованого змісту теоретико-методичної підготовки, що передбачає широке застосування сучасних інформаційних засобів, у посиленні мотивації студентів до оздоровчої рухової активності.


Ключові слова


студенти; рухова активність; мотивація; фізичний стан; теоретико-методична підготовленість; інформаційні засоби

Повний текст:

PDF

Посилання


Безверхня Г. В. Мотивація до занять фізичною культурою і спортом школярів 5–11-х класів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. вих. і сп. : спец. 24.00.02. «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення». Львів, 2004. 23 с.

Браун Т. П. Адаптация студентов к обучению в вузе в условиях оптимизации образовательной среды: автореф. дис. на соиск. научн. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования». СПб, 2007. 19 с.

Декерс Л. Мотивация. Теория и практика. М.: Гросс Медиа, 2007. 637 с.

Завидівська Н. Н. Формування навичок здорового способу життя у студентів вищих навчальних закладів : навч. посібник [для студ. ВНЗ] Л. : ЛДУФК, 2009. – 120 с.

Навчальна програма з фізичного виховання для вищих навчальних закладів України ІІІ–IV рівнів акредитації. Затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України за № 757 від 14 листопада 2003 р. К., 2003. 44 с.

Юрчишин Ю. В. Стан та особливості мотивації студентів до оздоровчої рухової активності на сучасному етапі реалізації фізичного виховання у ВНЗ. Педагогіка, психологія та медико–біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. за ред. С.С. Єрмакова. Харків : ХДАДМ (ХХПІ), 2012. № 4. С. 51–56.


Пристатейна бібліографія ГОСТ